Tekst
Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

heeft 1) worden de partijen met hun event. getuigen opgeroepen om voor de rechtbank of het gerecht te verschijnen. Voldoen zij of een hunner niet aan de oproeping, rlan wordt de zaak tot een lateren datum uitgesteld.

Het is vrij algemeen gebruikelijk dat partijen zich laten bijstaan, hetzij door een advocaat en procureur, hetzij door een zaakwaarnemer, met den engelschen naam van „lawyer” aangeduid. In navolging van art. 38 van Ind. S. 1932 no 80 is thans vrij algemeen door de zelfbesturen de nuttige regel vastgesteld dat zaakwaarnemers van de terechtzitting kunnen worden geweerd, indien de rechter zulks tot ontdekking van de waarheid noodig acht.

Niet alleen de in de vorige alinea genoemde advocaten en zaakwaarnemers krijgen gelegenheid den eisch te verdedigen, event. te bestrijden, ook de partijen moeten op verlangen van den rechter persoonlijk inlichtingen geven.

De gang van het proces is als volgt: de eischer of diens gemachtigde draagt den eisch voor,

de gedaagde of diens gemachtigde antwoordt, de wederzijdsche getuigen worden gehoord, ook de getuigen, die de rechter zelf wenscht te hooren,

naar aanleiding van de getuigenverklaringen mogen de partijen nog weer opmerkingen maken, waarbij de gedaagde het laatste woord krijgt.

Hierna volgt de beraadslaging.

Het kan voorkomen dat een civiele zaak niet beslist kan worden, tenzij een der partijen of haar getuigen den

1) Inleiding, § 5.

Sluiten