Tekst
Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

met algemeen erkende beginselen van billijkheid en rechtvaardigheid. Voorts volgens de regelingen van het zelfbestuur en de door den gouverneur vast te stellen bepalingen betreffende de bemoeienis van het europeesch bestuur met die rechtspraak, o.a. in zake wijziging of vernietiging van door den inheemschen rechter gewezen vonnissen en het doen herbehandelen van zaken.

Voor zoover mij bleek, zijn deze bepalingen niet vastgesteld, zoodat voor geen der landschappen onder politiek contract precies vastgelegd is waaruit leiding en toezicht bestaan en alleen de praktijk dit punt geregeld heeft. Zulks geschiedde echter niet tot tevredenheid van de beide partijen, noch van het europeesch bestuur, noch van de zelfbesturen. Het eerste mist hier de vrijheid, die het wel heeft in de landschappen onder korte verklaring en is dus gebonden door de gewilligheid, waarmede de zelfbesturen zijn inzichten willen volgen. De zelfbesturen toonen de neiging om bij gebrek aan een behoorlijke regeling iedere inmenging van bestuurswege in den vorm van hooger toezicht als te veel en een onrechtmatige aantasting van hun macht te beschouwen.

Regeling van het hooger toezicht, zooals het Asahancontract dit voorschrijft, liefst onder goedkeuring der regeering, is dus wel gewenscht.

De strijd in de landschappen onder politiek contract loopt niet in alle alleen over de vonnissen der hoogste rechtbanken. Er zijn landschappen, die toezicht voorschreven ook op de vonnissen van lagere rechters, al wordt hiervan geen hooger beroep aangeteekend door

Sluiten