Tekst
Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

schriften, tegen methodes. Deze zijn voor verbetering vatbaar. Men mag niet vergeten dat zij alle tezamen waarborgen vormen voor volledig onpartijdig onderzoek, welke juist veelal bij de inheemsche rechtspraak ontbreken. De bezwaren tegen de gouvernementsrechtspraak rechtvaardigen nooit de handhaving van de inheemsche rechtspraak.

Dit geldt niet enkel omtrent het rechtstreeks bestuurd gebied, maar ook omtrent de landschappen, waar ook thans reeds regelingen zijn tot stand gebracht, hetzij door het gouvernement, hetzij door de landschapsbesturen, deels de rechtspraak nagenoeg geheel bij het gouvernement is overgebracht. *)

Voor afschaffing van deze rechtspraak en haar vervanging door gouvemementsregelingen en organen pleitte o.m. jarenlang Prof. Carpentier Alting. 2)

Daartegenover werd Prof. van Vollenhoven niet moede voor het behoud van het hier besproken instituut op te komen, hoewel hij daarbij tevens de fouten, die het in den loop der jaren was gaan vertoonen en de middelen tot verbetering aanwees.

Reeds in de vergadering van het Indisch Genootschap, gehouden op 8 October 1908 de inheemsche rechtspraak besprekende, onderscheidde hij haar in twee deelen, de Lagere, die gelaten is ongeveer op den ouden voet, doch die vele gebreken vertoont en de hoogere rechtspraak, die

1) Verslag van de commissie tot herziening van de staatsinrichting van N.Ï., ingesteld bij G. B. van 1,7 December 1918 no 1. Landsdrukkerij, Weltevreden

*) Prof. Mr. J. H. Carpentier Alting, Grondslagen der rechtsbedeeling in N.I., blz. 301.

Sluiten