Tekst
Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

de jaren voorbij zonder dat een beslissing genomen werd.

Inmiddels was de regeering ertoe overgegaan plaatselijk onderzoek naar de inheemsche rechtspraak te laten instellen, waartoe het gewest Tapanoeli gekozen werd. Het rapport over dit gewest wekte de verwachting, dat de inheemsche rechtspraak zoodanig te verbeteren zou zijn, dat zij aan de rechtsbehoeften kon voldoen en wees aan in welke richting de regeling gaan moest. x)

Men mag aannemen dat dit rapport een belangrijk aandeel heeft gehad in de wijziging, welke de inzichten der regeering blijken te hebben ondergaan, zooals uit de hoogergenoemde memorie van antwoord aan het licht treedt.

c. Hoofdlijnen der ordonnantie in Staatsblad 7932 no 80.

De ordonnantie van staatsblad 1932 no 80 handhaaft principieel de inheemsche rechtspraak en het daaraan ten grondslag liggend adatrecht. Zij grijpt op sommige punten in en stelt gouvernementsrecht ernaast. Want het adatrecht beheerscht niet alle gebieden, die het gouvernementsrecht beheerscht. Het is gericht op de handhaving van de harmonie in de samenleving. Harmonie is aanwezig wanneer het leven verloopt langs de banen, die het altijd koos. Wordt echter de samenleving opgenomen in een grooter en nieuw geheel, dan bestaat voor dit laatste geen adatrecht, maar moet

1) J. C. Vergouwen, Verslag omtrent den toestand der inheemsche rechtspraak in Tapanoeli. Weltevreden 1930. Mededeelingen van de afdeeling Bestuurszaken der Buitengewesten van het departement B.B. Serie A no 10.

Sluiten