Tekst
Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

nieuw recht zich ontwikkelen in en door dat nieuwe geheel, naar gelang van de zich daarbinnen voordoende verhoudingen. Het nieuwe geheel kan zijn öf geheel Nederlandsch Indië öf de deelen, die hierbinnen te onderscheiden zijn. De samenleving voor welke de inheemsche rechtspraak, geldt heeft dus verschillende bronnen van recht.

De plaats, die het adatrecht herkregen heeft, komt duidelijk tot uiting in de wijze waarop het wetboek van strafrecht voor Ned. Indië op de aan de inheemsche rechtspraak onderworpen bevolking is toegepast. Voor haar geldt een aantal artikelen niet, omdat het adatrecht de daarbij betrokken belangen met eigen middelen voldoende beschermt. Andere artikelen, buiten de groep van het adatrecht zelf gelegen, kwamen als overheidsvoorschriften wel voor letterlijke toepassing in aanmerking. *)

Ingegrepen in het adatrecht wordt alleen, wanneer het betreft regels, die strijden met algemeen erkende beginselen van billijkheid en rechtvaardigheid (art. 42, verbod tot het aanwenden van godsoordeelen).

De regeling der inheemsche rechtspraak is, voor wat de hoofdbeginselen betreft, voorbehouden of aan de regeering of (voor de uitwerking der beginselen) aan het hoofd van gewestelijk bestuur; in beide wordt naar een uitbouw van het adatrecht gestreefd. De rechtspraak wordt uitgeoefend onder leiding en toezicht van gouvernementsambtenaren .

*) Gedr. stukken Volksraad 1931/1932, ond. 24. Memorie van Antwoord, pag. 4.

Sluiten