Tekst
Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

schappen ingevoerde wetboek van strafrecht, dat ten aanzien van vele onderwerpen op onnoodige wijze het eigen recht verdringt.

Geschiedde de uitwerking der in de ordonnantie van staatsblad 1932 no 80 opgenomen beginselen in alle betrokken gebieden bij residentsregelingen, de regeling der zelfbestuursrechtspraak is ter S.O.-kust steeds door de zelfbesturen zelf tot stand gebracht, onder goedkeuring van het hoofd van gewestelijk bestuur. De laatste methode zal ook voortaan in dit gewest gevolgd kunnen blijven.

Als belangrijke verbetering mag een regeling van de leiding bij en het toezicht op deze rechtspraak worden tegemoet gezien.

Ten slotte zou een herziening van de bevoegdheidsgrenzen der verschillende rechters in overweging genomen kunnen worden. Zooals uit bijlage II moge blijken, bestaat op dit punt een groote mate van verscheidenheid, waarin n.b.m. eenige uniformiteit wel op haar plaats is.

Zoo zal, evenals voor de inheemsche rechtspraak in rechtstreeks bestuurd gebied, voor de landschapsrechtspraak een grondslag gelegd worden, waarop voortgebouwd kan worden, zoodat zij geleidelijk steeds beter zal voldoen aan de eischen, die aan een goede rechtspraak gesteld mogen worden.

Sluiten