Tekst
Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

Bijlage III

BESLUIT VAN HET INLANDSCH ZELFBESTUUR VAN DELI

(Deze verordening ie oorspronkelijk inde Afaleiecbe taal uitgevaardigd. De nederlandecbe vertaling ie opgenomen in Adatrecbtbundel P\blz. 30 e.v.)

Zijne Hoogheid Soeltan Maarnoen Alrasjid Perkasa Alam Sjah, vorst van Deli, heeft in overeenstemming met den resident der Oostkust van Sumatra de volgende regelingen vastgesteld in zake de rechtspleging in burgerlijke zaken in bet landecbap Deli en onderboorigbeden.

Artikel 1

1. Wanneer een schuldeischer een civiele vordering bij een der rechtbanken van het zelfbestuur heeft ingediend en, tijdens die vordering in behandeling is, bij den schuldeischer het vermoeden rijst dat er bij den schuldenaar geene of niet genoeg goederen voorhanden zijn om de voldoening zijner vordering te verzekeren, kan hij van den schuldenaar eischen, dat deze een borgtocht of andere voldoende zekerheid stelt.

2. De schuldenaar zal alsdan categorisch opgeven, welke goederen hij als borgtocht of zekerheid zal stellen in afwachting dat de zaak door de kerapatan wordt berecht.

3. Wanneer er geen voldoende zekerheid is gesteld, geeft de kerapatan op een daartoe strekkend verzoek van den schuldeischer last tot het voorloopig in beslag nemen der roerende goederen van den schuldenaar, geldsommen en geldswaardige papieren daaronder begrepen, welk beslag ten hoogste één maand mag duren.

4. Waimeer na verloop van een maand de eisch wordt toegewezen en het beslag van waarde wordt verklaard, worden de in beslag genomen goederen in het openbaar aan den meestbiedende verkocht.

5. Wanneer gedurende den hiervoren genoemden tijd van

7

Sluiten