Tekst
Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

één maand ook andere schuldeischers zich tot de kerapatan wenden met hunne vorderingen tegen denzelfden schuldenaar, zullen ook deze vorderingen door de kerapatan in behandeling worden genomen en bij gegrond bevinding pondspondsgewijze deelen in de opbrengst van de verkochte goederen.

6. Worden na verloop van den hiervoren gestelden termijn van één maand nog meer vorderingen tegen denzelfden schuldenaar ingesteld, dan deelen deze vorderingen niet mee in de opbrengst der verkochte goederen, doch kunnen deze schuldeischers alleen het hun bij vonnis van de kerapatan toegewezen geheele of gedeeltelijke aandeel der vordering bekomen wanneer er na de verdeeling hierboven sub alinea 5 vermeld, nog gelden of goederen zijn overgebleven.

7. Preferent boven alle in dit artikel vermelde schulden zijn:

a. de door den schuldenaar verschuldigde huur van den winkel, alwaar het beroep werd uitgeoefend of van het huis waar hij het laatst gewoond heeft.

b. de door den schuldenaar nog niet uitbetaalde loonen aan zijne bedienden of de nog door hem verschuldigde kostgelden.

c. de door den schuldenaar verschuldigde gerechtskosten.

d. de door den schuldenaar nog niet voldane doktersrekeningen.

e. de begrafeniskosten van den overleden schuldenaar.

Deze schulden moeten in de eerste plaats worden betaald

uit de opbrengst der verkoopingen hierboven sub alinea 4 en 5 vermeld. Eerst daarna kunnen de schuldeischers hunne aanspraken op het overblijvende gedeelte der opbrengst doen

gelden. .

Deze regeling geldt ook ten opzichte van iemand die vermist wordt of overleden is, zonder orde te hebben gesteld op het beheer van zijne goederen en die geen erfgenamen of gemachtigde heeft nagelaten.

Artikel 2

1. Wanneer bij de behandeling der zaak op de kerapatan de beslaglegging ongegrond wordt bevonden, wordt het beslag opgeheven en de goederen aan den geëxecuteerde teruggegeven.

Sluiten