Tekst
Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

zal ingeval er naar aanleiding hiervan een geschil mocht ontstaan, door de rechtbank moeten onderzocht en bepaald worden hoeveel het geleende kapitaal heeft bedragen, terwijl voor de verschuldigde rente nimmer meer mag berekend worden dan in artikel 4 is bepaald.

Artikel 9

Die een zaak aanhangig maakt bij de kerapatan en daarvoor een advocaat of procureur neemt, betaalt zelf alle kosten van dezen advocaat of procureur, de tegenpartij mag nimmer tot betaling van zoodanige kosten veroordeeld worden.

Artikel 10

De eischer, die zijne vordering ter terechtzitting indient, betaalt dadelijk 10% tafelgeld over het bedrag zijner vordering.

Deze betaling wordt niet geëischt van een onvermogenden eischer, mits hij een door den rechter afgegeven bewijs van onvermogen kan vertoonen.

Bij toewijzing van den ingestelden eisch, wordt de gedaagde veroordeeld tot betaling van alle proces- en beteekeningskosten.

Wordt de eisch slechts gedeeltelijk toegewezen, dan heeft de gedaagde ook slechts over dit gedeelte de proces- en beteekeningskosten te dragen.

Gedaan op den lsten Maart 1906, of den 3den van de maand Moeharram van het mohammedaansche jaar 1324.

Soeltan Maamoen Alrasjid Perkasa Alam Sjah In overeenstemming met mij,

De Resident der Ooótkuót van Sumatra.

Deze regeling is ook ingevoerd in Langkat, Serdang en Asahan.

Sluiten