Tekst
Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

Artikel 6

(1) De vonnissen bij verstek gewezen kunnen niet ten uitvoer worden gelegd dan na verloop van veertien dagen na de aanzegging in artikel 3 bedoeld.

(2) Ingeval van dringende noodzakelijkheid zal de tenuitvoerlegging voor den afloop van dezen termijn mogen bevolen worden, hetzij bij het vonnis, hetzij door den President na de uitspraak of mondeling of schriftelijk verzoek des eischers.

Artikel 7

(1) De gedaagde, die bij verstek is veroordeeld en niet in het vonnis heeft berust, kan daartegen verzet doen.

(2) Indien de aanzegging van het vonnis is gedaan aan een veroordeelde in persoon, is het verzet ontvankelijk binnen 14 dagen na die aanzegging. Is het vonnis aan den veroordeelde niet in persoon aangezegd, dan is het verzet ontvankelijk x) tot en met den achtsten dag nadat de president van den Kerapatan, bij onwil of nalatigheid om in der minne aan den inhoud van de uitspraak gevolg te geven, op verzoek van de partij in wiens voordeel de uitspraak is gewezen, hem voor zich heeft doen roepen en hem heeft aangemaand om alsnog binnen een door den president te stellen termijn van ten hoogste acht dagen aan de uitspraak te voldoen of bij niet verschijnen na behoorlijke oproeping tot en met den veertienden dag na de tenuitvoerlegging van den door den president van den Kerapatan uitgevaardigden schriftelijken last om beslag te leggen op de roerende c.q. onroerende goederen van den veroordeelde.

Artikel 8

(1) Indien de eischer de rechtmatigheid zijner vordering of de verweerder de gegrondheid zijner verdediging door ge-

1) Het vervolg van dit artikel (art. 6) van de zelfbestunrsverordeningen regelend de behandeling van civiele vorderingen in Asahan en de Laboehan Batoesche landschappen luidt: ...zoolang de tenuitvoerlegging nog niet begonnen is.

3. De vordering in verzet wordt ingediend en behandeld op de gewone wijze voor burgerlijke vorderingen voorgeschreven.

4. De vordering in verzet bij den president van de kerapatan besar of kerapatan soekoe stuit de tenuitvoerlegging, tenzij deze bevolen is niettegenstaande verzet.

5. De opposant die zich de tweede maal bij verstek laat vonnissen wordt niet ontvankelijk verklaard, indien hij opnieuw verzet aanteekent.

Sluiten