Tekst
Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

wel behoorlijk opgeroepen, niet is verschenen, vaardigt de President ambtshalve een schriftelijken last uit om zoovele roerende goederen, en bij niet bevinding dan wel blijkbare ongenoegzaamheid daarvan, zoovele onroerende goederen van den veroordeelde in beslag te nemen als vermoedelijk noodig zullen zijn om het bedrag der veroordeeling en bovendien de kosten der tenuitvoerlegging te verhalen.

(2) Het beslag wordt gelegd door een tot het doen van exploiten bevoegden persoon, daartoe bijgestaan door een door den President daarvoor aan te wijzen ambtenaar of beambte van het Zelfbestuur.

(3) Van de inbeslagneming wordt proces-verbaal opgemaakt en de strekking daarvan aan den beslagene, indien hij tegenwoordig is medegedeeld.

(4) He inbeslagneming der roerende goederen van den schuldenaar, geldsommen en geldswaardige papieren daaronder begrepen, zal ook kunnen omvatten de lichamelijke roerende zaken, welke onder anderen berusten, en mag zich niet uitstrekken tot het vee, dat en de gereedschappen welke volstrekt benoodigd zijn voor de uitoefening van het persoonlijk bedrijf van den veroordeelde.

(5) De tot het doen van exploiten bevoegde persoon zal naar omstandigheden de roerende goederen of een deel daarvan ter bewaring aan den beslagene overlaten dan wel die goederen of een gedeelte daarvan naar eene geschikte bergplaats doen overbrengen. In het eerste geval geeft hij daarvan kennis aan het dorps- of kamponghoofd, welke zorg draagt dat geene goederen worden weggevoerd. Inlandsche opstallen mogen niet worden overgebracht.

Artikel 4

Bij inbeslagneming van onroerende goederen draagt de persoon, belast met de inbeslagneming, aan het dorpshoofd of ander hoofd op om ter plaatse op de aldaar gebruikelijke wijze aan het gelegd beslag de meest mogelijke bekendheid te verschaffen.

Artikel 5

Te rekenen van den dag der openbaarmaking van het proces-verbaal van beslag, zal de partij tegen welke het beslag is gedaan de in beslag genomen goederen niet mogen vervreemden, bewaren of verhuren.

Sluiten