Tekst
Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

Artikel 7

(1) De tenuitvoerlegging van uitspraken strekkende tot betaling eener som het bedrag van f 250,— ongerekend de proces-kosten niet te boven gaande heeft plaats zonder voorafgaande aanmaning.

(2) De President draagt de uitvoering op aan het Hoofd van hem, tegen wie de uitvoering moet geschieden of, bij ontstentenis van zoodanig hoofd, aan een ander daartoe door hem aan te wijzen beambte.

(3) Hij die ingevolge de voorgaande alinea met de tenuitvoerlegging is belast, maant den veroordeelde vooraf aan om binnen de eerstvolgende acht dagen aan de tegen hem uitgesproken veroordeeling te voldoen. ^

(4) Indien hij na verloop van dien termijn niet heeft voldaan, brengt de met de tenuitvoerlegging belaste persoon zulks ter kennisse van den President van den Kerapatan, die ten ware hij reden vindt om nog eenig uitstel te verleenen, gelast dat zooveel roerende goederen van den veroordeelde worden in beslag genomen als vermoedelijk noodig is om de uitvoering van het vonnis te verzekeren.

(5) De inbeslagneming geschiedt in tegenwoordigheid van twee getuigen en zoo mogelijk in het bijzijn van den veroordeelde door den met de tenuitvoerlegging belasten persoon.

(6) Indien binnen twee dagen na de inbeslagneming nog niet aan het vonnis is voldaan, worden de in beslag genomen goederen tot het beloop van de uitgesproken veroordeeling in tegenwoordigheid van twee getuigen in het openbaar om gereed geld aan den meestbiedende verkocht.

(7) De veroordeelde is bevoegd om de orde aan te wijzen naar welke de in beslag genomen goederen zullen worden

verkocht. .

(8) Zoodra de opbrengst der verkochte goederen zooveel bedraagt als de som waarvoor de tenuitvoerlegging geschiedt en de op den verkoop vallende kosten wordt niet met den verkoop der overige in beslag genomen goederen voortgegaan.

(9) Deze worden onmiddellijk aan den veroordeelde teruggegeven. . ,. , , ,

(10) De inbeslagneming mag zich niet uitstrekken tot net vee, dat, en de gereedschappen, welke volstrekt benoodigd zijn tot de uitoefening van het persoonlijk bedrijf van den veroordeelde.

Sluiten