Tekst
Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

Artikel 11

De kosten der tenuitvoerlegging van de vonnissen in dit besluit bedoeld worden door den President Kerapatan met inachtneming van de Gouvernementsregeling begroot.

Gedaan te Medan den 4den Februari 1922.

Het Inlandóch Zelfbestuur van Dell.

Medan, 9 Maart 1922.

Goedgekeurd.

De Gouverneur der Oostkust van Sumatra.

Voor het landschap Asahan x) en de Laboehan Batoesche landschappen2) is de tenuitvoerlegging van vonnissen in burgerlijke zaken gewezen, geregeld als volgt:

Artikel 11

De president van den Kerapatan doet de veroordeelde partij voor zich roepen en maant hem aan alsnog binnen een door hem te stellen termijn van ten hoogste acht dagen aan de uitspraak te voldoen.

Artikel 12

Indien na verloop van den gestelden termijn niet aan de uitspraak is voldaan dan wel de veroordeelde partij, hoewel behoorlijk opgeroepen, niet is verschenen, vaardigt de president ambtshalve een schriftelijken last uit om ^ zooveel roerende goederen, bij niet bevinding dan wel blijkbare ongenoegzaamheid, zooveel onroerende goederen van den veroordeelde in beslag te nemen, als vermoedelijk noodig zullen zijn om het bedrag der veroordeeling en bovendien de kosten der tenuitvoerlegging te verhalen.

Artikel 13

De persoon belast met de oproeping van eischer, gedaagde en getuigen alsmede met het beteekenen van het vonnis wordt door den president aangewezen.

1) Het zelfbestuursbesluit van 1 October 1919, goedgekeurd door den Gouverneur van Sumatra’s Oostkust van 19 M.ei 1920.

2) Het zelfbestuursbesluit van onbekenden datum, goedgekeurd door den Gouverneur van Sumatra’s Oostkust van 19 Juli 1920.

Sluiten