Tekst
Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

kan worden gestraft, en daartoe bevoegd in alle zoodanige andere gevallen waarin zij zulks noodig achten.

(2) De Zelfbestuurders gelasten daartoe de betrokken getuigen op te roepen om te verschijnen op den voor in het eerste lid van dit artikel genoemde onderzoek vastgestelden datum en uur.

(3) Indien de getuige:

a. behoorlijk opgeroepen zijnde niet voor hen verschijnt, kunnen zij hem voor zich doen brengen.

b. voor hen verschenen of gebracht zijnde zonder wettige redenen weigert getuigenis der waarheid af te leggen, kunnen zij bevelen, dat de onwillige getuige in gijzeling zal worden gebracht en gehouden, totdat deze aan zijne verplichting heeft voldaan.

(4) Waanneer een getuige schadeloosstelling vraagt, wordt deze door den djaksa kerapatan volgens de daarvoor bestaande tarieven begroot en den getuige daarvan een bewijsstuk uitgereikt.

(6) Wanneer een getuige, door verklaring hetzij van een geneeskundige, hetzij van zijn hoofd een politiebeambte doet blijken dat hij door ziekte of lichaamsgebreken buiten staat is op de hem gedane oproeping te verschijnen, begeven de ambtenaren, door de zelfbestuurders daartoe aangewezen, zich naar zijne woning of dragen aan de daartoe geschikte beambten op hem onder eede op vraagpunten te hooren.

(6) Indien getuigen moeten worden gehoord die woonachtig zijn of verblijf houden buiten het landschap, zenden de personen, genoemd in artikel 1, de ontworpen vraagpunten aan den Magistraat te Laboehan Roekoe met verzoek te willen handelen overeenkomstig artikel 504 no 1 Rechtsreglement Buitengewesten.

Artikel 6

Deze regeling treedt in werking 30 dagen na dien der goedkeuring van den Gouverneur der Oostkust van Sumatra.

Opgemaakt te Laboehan Roekoe op heden den

17den September 1931.

Afedan, 9 Januari 1932.

No 11.

Goedgekeurd:

De Gouverneur der Oostkust van Sumatra.

Sluiten