Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

in redelijkheid en critisch vernuft hun onverzoenlijke vijanden ontdekken. Men had toen slechts geringe aandacht over voor winstgevende legenden en ik voor mij schep behagen in een periode, waarin de kunstenaars zich krachtig weerden tegen al wat naar politiek stonk of met het openbaar leven verband hield. Het was toen tegen de waardigheid van een ieder, die zich zelf respecteerde, direct of zijdelings belangstelling voor de regeling der materie te toonen. Rémy de Gourmont zeide: „ik zou mijn pink niet willen afstaan voor het herwinnen van den Elzas en Lotharingen, want ik heb die vinger broodnoodig om de asch van mijn sigaret te nippen," en hij werd deswegen tot zijn dood vervolgd door het liederlijk gehuil der beroepsvaderlanders. Eerst nu ontdekken tal van jonge tijdgenooten de wijsheid in deze uitspraak besloten en den moed, welke noodig was, om haar te openbaren.

108

De toestand is thans zoo, dat de ware kunstkenners geen beschikbare middelen hebben en dat zij die op dit oogenblik rijk zijn het niet noodig achten kunst te koopen. Hieruit blijkt dat de hoogere waarden hun prestige verloren hebben. Vroeger waren er ook zeer vele rijkaards, die van kunst geen flauw begrip hadden, maar niettemin kostbare verzamelingen aanlegden, omdat zij daardoor in het oog der wereld een onaantastbaar aanzien wonnen. Zonderdat was het niet mogelijk zich een plaats vooraan te verwerven. Tegenwoordig vraagt niemand meer naar deze kenmerken. Nu kan men op een schaamtelooze wijze rijk

Sluiten