Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

De schoonste woorden zijn die welke wij maken om er een geliefd wezen mede te verheerlijken; omdat ze voor ieder ander waardeloos, zonder zin of bekoring zijn.

149

Geluk is pas denkbaar na de zekerheid, dat wij niets meer verwerven kunnen en niemand meer noodig hebben. Geluk is de ervaring, dat wij van den aanvang af volledig in ons zelf bepaald zijn, onvervangbaar en onvereenigbaar met wie of wat ook.

I5°

Men kan alleen ontwikkelen wat men in aanleg bezit; men kan bepaalde eigenschappen onderdrukken, maar niet vernietigen: men verwerft of verliest niets; men verschikt slechts de elementen.

151

Het verschil tusschen geloof en bijgeloof, wezenlijk voor den geloovige, bestaat voor den ongeloovige niet.

152

Het begrip god kan voor een redelijk mensch niet anders zijn dan een werkhypothese, waarmede hij, ijdellijk, hoopt de natuurlijke grenzen van kennis en denkkracht te verwijden.

!53

Moraal is de organisatie van het zelfrespect. Wanneer wij ons van bepaalde daden onthouden, doen wij dat om onszelf vernedering en niet om anderen schade of leed te besparen.

Sluiten