Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

bezwaar tegen, dat hij mijn ingekankerde afkeer van ieder contact met een georganiseerde menschheid, welke een der kenmerken van mijn wezen vormt, voor ,,met-ernstig" aanziet, daarmede zijn zelotenaard tot grondslag van de hoogste ernst verklarende.

Ik heb gering bezwaar tegen de baatzuchtigen, die zich aan een partij gebonden in de politiek werpen, omdat de ervaring hen geleerd heeft, hoe alleen voor de onderworpenen een positie en welvaart te bereiken valt. Het bestaan is nu eenmaal niet gemakkelijk en een arme slokker kan zich de weelde der onafhankelijkheid niet veroorloven. II n'y a pas de sots métiers, zelfs niet dat van de politiek; maar dan moet die ook bewust als broodwinning beoefend worden. Ik weet geen enkele verontschuldiging te bedenken voor hen die, niet uit nooddruft, zonder dat zij er op vooruitgaan, dus alleen uit een weerzinwekkende bemoeizucht, zich mengen in aangelegenheden, welke hun niet raken. Onbaatzuchtige politici zijn gevaarlijk, omdat, onomkoopbaar en fanatiek, ze behooren tot de naarste menschensoort: de steekneuzen.

De valsche kameraden missen voorstellingsvermogen. Zij weigeren aan te nemen, dat er andere inzichten en opvattingen, andere aarden en geestesgesteldheden bestaan dan de hunne. Zij zijn daarenboven gemakzuchtig. Zij ontkennen eenvoudig de mogelijkheid van al wat zij niet kennen. Laten wi] ons dus door de talloozen nimmer uit het veld laten slaan. Onze eigenwijsheid is en blijve ons kostelijkst bezit. En die moet integraal zijn. Niet ik ben kleurenblind, doch zij die mij kleurenblind noemen. De meerderheid

Sluiten