Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

vertrouwen, verdraagzaamheid, naastenliefde, eerlijkheid, goedetrouw, schoonheid, wijsheid, vreugde, gezondheid, welvaart, internationale organisatie, kortom aan alles wat wij, uitsluitend door het optreden des heerenA. Hitier met zijn trawanten, ontberen moeten. Indien inderdaad de wereld in een onafzienbare en menschonteerende ellende gestort is door de kwaadaardige waan van enkele lieden, dan worden wij, in hoe geringe mate ook, medeplichtig, wanneer wij die lieden niet achtervolgen meteen haat, welke tot in het diepste van ons wezen doordringt en dit tot aan hun gewelddadig einde. Die halve waardeering, datbeverig zoeken naar verzachtende omstandigheden, waar Duhamel zich aan schuldig maakt, strookt niet met een waarachtige en aloverheerschende liefde voor de waarden, welke hij zegt te verdedigen. Het pleit niet voor ons, wanneer wij den man, die onze dochter geschoffeerd, onze zoons gewurgd en ons huis in brand gestoken heeft, als een bewonderenswaardige natuurkracht, een held, een genie, voorstellen. Er bestaat een valsche subtiliteit, welke mij tegenstaat. Het is noodzakelijk om bepaalde aangelegenheden zoo simplistisch mogelijk te beschouwen, omdat wij pro en contra op een goudschaaltje afwegende, onze kracht tot verweer inboeten : een grof en glad stuk pantserstaai beschermt ons beter tegen snelvuur dan een kunstig en sierlijk vlechtwerk.

Mijn redeneering is behalve eenvoudig ook afdoend. Wanneer de heer A. Hitier werkelijk beschikte over de tallooze en onschatbare deugden welke Georges Duhamel hem, in zijn zoetsappige gulheid, toekent, zou het misdadig zijn hem te bestrijden; dan zou men

Sluiten