Geen zoekvraag opgegeven

Tekst
Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

en dat de Kerk zeer sterke neigingen vertoonde, om zich tot een landskerk te ontwikkelen. De wijding van een bisschop in Engeland kon nu gaan beteekenen, dat vreemde landen en buitenlandsche bisschoppen invloed op de kerstening der Frankische rijksgebieden konden krijgen en het ligt in de lijn van Pippijn's politiek, om zulk een invloed niet te dulden en van meet af aan te onderdrukken. Ware Suitbert door een Frankisch bisschop gewijd — b.v. Lambertus van Luik — dan zou Pippijn daartegen geen bezwaar gemaakt hebben. Het feit, dat Suitbert buiten de grenzen van het rijk zijn arbeid als missionaris mag voortzetten en zich, gelijk we zullen zien daar in de gunst van Pippijn mag verheugen, kan als genoegzaam bewijs gelden, dat het niet ging tegen zijn persoon, doch tegen de omstandigheden van zijn wijding. Indien zijn persoon onaangenaam zou zijn geweest, zou Pippijn niet voor andere middelen zijn teruggeschrokken, om aan zijn loopbaan een einde te maken. Ofschoon Willibrord geaarzeld mag hebben tusschen de toekomst van zijn missie en het lot van Suitbert, begon hij toch in te zien, dat de wil van Pippijn in het Frankenrijk wet was en dat hij zonder hulp van den machtigen hofmeier in zijn missie-werk niet zou kunnen slagen. Willibrordus heeft zich kennelijk bij de bezwaren van Pippijn neergelegd en heeft Suitbert laten vertrekken. Als gevolg van deze epsiode zien we dan 'ook, dat de voorzichtige Willibrordus in de toekomst de banden met Engeland niet te strak meer aanhaalt, zoodat van invloed van daaruit op de missie bijna geen sprake meer kan zijn en dat in de toekomst de zetel van zijn missie zal worden verplaatst naar een ten opzichte van Engeland neutraler gelegen gebied: naar Echternach.

De vraag, waar Suitbert zich zou vestigen, zal wellicht ook met Pippijn zijn besproken en als gevolg van dit onderhoud zal aan Suitbert het land der Bructeren zijn toegewezen, omdat dit nieuwe missiegebied niet het Friesland van Radbod kon zijn, daar dit gebied binnen de door Pippijn gedachte grenzen van het Frankische rijk viel en zich dan dezelfde moeilijkheid zou voordoen, dat zich daar een in Engeland gewijde bisschop bevond. Heeft Suitbert zich eenmaal in dat land gevestigd en de hulp van Pippijn noodig, dan aarzelt deze niet, hem het eiland Kaiserswerth als basis voor de buiten de rijksgrenzen gelegen missie aan te wijzen. Heeft Willibrordus voor de toe-

Sluiten