Tekst
Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

tientallen van jaren heeft dat stelsel ten opzichte van de bewerkingen van buitenlandsche systemen, waarop ons land tevoren uitsluitend was aangewezen, een zeer overheerschende positie verworven, zoowel bij het onderwijs, als in de kantoorpractijk, bij particuliere reportage, evenzeer als bij de stenografische diensten van parlement en volksraad. Wie echter meent, dat de groote mogelijkheden van de stenografie, na haar innerlijke verjonging en aanpassing aan de maatschappelijke behoefte, ook maar eenigermate voldoende zijn benut, vergist zich deerlijk. Onbegrijpelijkerwijze laat men de groote voordeelen, die de uitvinding thans biedt, ongebruikt en blijft men doorgaan met de toepassing van een schrijfmethode, die bij onzen tijd even weinig past als een trekschuit of een vetkaars. Nog veel te gering is het aantal dergenen, die, overtuigd van de enorme voordeelen, welke de toepassing van het Kortschrift bij eiken schriftelijken arbeid biedt, zich altijd weer verheugen in de zeer belangrijke besparing op hun arbeidstijd, op de vergrooting van het nuttig rendement van hun werk. Het is noodig, allereerst na te gaan, hoe het komt, dat nog weinig van een algemeene toepassing van het kortschrift sprake is, althans in ons land.

Veel verbreide Wanneer men wijst op de

misverstanden noodzakelijkheid zich de kunst

van stenografeeren eigen te maken, dan hoort men veelal een aantal bezwaren, die in hoofdzaak op het volgende neerkomen:

a. Men kan de stenografie alleen maar gebruiken voor zeer bepaalde doeleinden en wel in hoofdzaak voor het opnemen van brieven op kantoor en voor het maken van verslagen.

b. De verworven stenografische kennis verleert men weer zeer snel.

Sluiten