Tekst
Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

c. Een stenogram is practisch alleen maar te ontcijferen (d.w.z. terug te lezen) door hem, die het opgenomen heeft en dan gewoonlijk nog maar met groote moeite.

Algemeen nut Zooveel beweringen, zooveel

der Stenografie onjuistheden! Eenig nadenken

doet ons al dadelijk begrijpen, dat buiten de reportage en de kantoorpractijk de stenografie nog vele toepassingen moet kennen, ja zelfs, dat de handel noch de grootste „afnemer kan zijn, noch het gebied, waarop haar snelheidskwaliteiten en algemeene nuttigheid het best tot uiting komen. De student, die zijn aanteekeningen op college rustiger wil maken en minder van het levende gesproken woord verliezen, de rechercheur, die een beschul digde of een getuige ondervraagt om procesverbaal te kunnen opmaken, de directeur, die een belangrijke conferentie heeft en straks wil weten, wat op een bepaald oogenblik precies is gezegd, de auteur, die de schoone zinnen ineens in zijn geest ziet ontstaan en ze snel wil vastleggen voor ze hem weer ontglippen, kortom ieder ontwikkelde, die pen of potlood voert, kan genieten van de voordeelen, welke de stenografie hem biedt, door circa % van zi)n schrijftijd te besparen. Wij willen hier nog eenige voorbeelden geven van in de practijk, buiten die van het kantoor, waargenomen toepassingen van de stenografie.

Eenige practische Bij een afdeeling van het

toepassingen buiten Haagsche Gemeentebestuur

kantoor heeft de correspondentie tus-

schen een vroegeren Wethouder en enkele ambtenaren plaats gevonden door middel van de stenografie. Een rechercheur van politie, die een stervende een verhoor moest afnemen, kon alleen, dank zij de stenografie in de hem toegestane oogenblikken de verklaring voldoende vastleggen. Dezelfde rechercheur heeft in

Sluiten