Tekst
Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

zal hij gelijktijdig aandacht moeten schenken aan den inhoud van het gehoorde en aan den juisten vorm van het weergeven er van en daarbij moet hij bovendien nog in het geheugen vasthouden, wat ondertusschen gedicteerd wordt. Werkelijk stenografeeren is dus een opeenvolging van bliksemsnelle gedachten-associaties en niet een mechanische handigheid, zooals velen denken.

De tijd, dien een leerling noodig heeft om een bepaalde snelheid te bereiken, wordt dus sterk beïnvloed door psychische factoren als: de snelheid van zijn reactie-vermogen, zijn geheugen, zijn combinatie-vermogen, de visueele of auditieve geaardheid van zijn voorstellingsvermogen en zijn concentratie-vermogen. Bovendien spelen daarbij nog een belangrijke rol: beschikbare tijd, werklust, huiselijke omstandigheden en niet het minst: de leeftijd. Uit bovenstaande analyse volgt, dat het zeer goed kan voorkomen, wat in de practijk dan ook herhaaldelijk waargenomen wordt, dat leerlingen, die bij het eerste gedeelte van de opleiding uitmunten, bij het tweede gedeelte groote moeilijkheden ondervinden. Wanneer zij n.1. niet snel genoeg alle geestelijke arbeid tegelijkertijd verrichten kunnen, die noodig is om oogenblikkelijk het zuivere stenografische beeld te vormen van ieder woord van een reeks snelopeenvolgende volzinnen, dan raken zij achter, ondanks voldoende mechanische bedrevenheid. Nu wordt door doelmatige oefening voor iedereen de benoodigde denktijd wel steeds korter, maar niet voor allen in dezelfde mate. Het tempo daarvan wordt beheerscht door de genoemde geestelijke hoedanigheden, die uiteraard sterk kunnen uiteenloopen. Deze verschillen zullen zich dan ook altijd blijven openbaren, ook al is er overeenstemming in mechanische vaardigheid. Om de geleerde theorie bij het snelschrijven ook werkelijk te kunnen toepassen, is dus altijd een zeker denkmoment noodig. Het procédé van de snelheidsvorming berust nu grootendeels op het voortdurend verkleinen van dat denkmoment, dat echter nooit geheel ver-

Sluiten