Tekst
Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

diploma, allen ongeschikt werden bevonden, dan moet men toch wel tot de conclusie komen, dat er een bedenkelijk groot lek zit in het particuliere examen-apparaat.

Er zijn nu achtereenvolgens de volgende feiten geconstateerd.

Ie. dat er een opleidingswijze bestaat, die de menschen in den waan brengt, te kunnen stenografeeren, zonder stenografie te kennen.

2e. dat er examens moeten bestaan, waarvan de diploma's geen practische bruikbaarheid waarborgen.

3e. dat er veel te veel vereenigingen zijn, terwijl de relatie tusschen sommige opleidersgroepen en examenvereenigingen wordt verheimelijkt.

Brengt men deze feiten met elkaar in verband, dan rijzen ernstige vermoedens. De mogelijkheid is n.1. niet uitgesloten, dat het verstrekken van praktijkdiploma's, gedekt door een vereenigingsvorm, in eigen beheer wordt gehouden, uit louter drang naar zelfbehoud, om de ware oorzaak der vele mislukkingen te verbergen, wat bij een neutraal examen niet mogelijk zou zijn. De schuld daarvan wordt aldus afgewenteld op de stenografie. Of deze motieven inderdaad aanwezig zijn, doet weinig ter zake. De schijn is in ieder geval zeer sterk tegen de particuliere examen-exploitatie. Immers, de groote overvloed van vereenigingen en hun gebleken ongeneigdheid om tot fusie te komen, wekken niet den indruk, dat men het algemeen belang wil dienen. Eerder schijnt het. dat de concurrentie tusschen de opleiders wordt voortgeplant in het distribueeren van praktijkdiploma's.

Deze schijn wordt niet weinig versterkt door de omstandigheid, dat er zelfs vereenigingen zijn, die premies verstrekken aan leeraren voor het zenden van candidaten naar de examens. Bij de keuze van examinatoren kan niet worden gezocht naar de meest bekwamen in den lande, indien slechts zij in aanmerking kunnen komen, die hun verknochtheid aan de vereeniging of onderwijs-instelling hebben bewezen. Hoe

Sluiten