Geen zoekvraag opgegeven

Tekst
Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

uit latere jaren steeds heeft aangenomen — uitsluitend aan den nieuwen staatsgreep van den i2en Juni, die de extremisten ten val en gematigder lieden aan het roer bracht, te danken is, dat Verbeek met kans op succes zijn initiatief kon nemen, valt te betwijfelen. Reeds den 24en Mei van dat jaar immers richtte de Agent van de Nationale Opvoeding Van Kooten zich tot het Uitvoerend Bewind met het voorstel om de verzameling in een Nationale Bibliotheek om te zetten en aan hem over te laten „om dezelve in eene behoorlijke orde te schikken, en daarvan dat gebruik te maken, dat ik ter bevordering der wetenschappen zal vermenen te bekomen". Hij vroeg zelfs machtiging tot het plaatsen eener advertentie in de couranten, waarbij de uitgevers en drukkers gelast werden van elk door hen gedrukt of uitgegeven boek een exemplaar op best papier voor de Nationale Bibliotheek af te staan x). Die machtiging werd hem door het Uitvoerend Bewind bij besluit van den 26en Mei verleend onder de eigenaardige opmerking, dat, aangezien bij decreet van de Constitueerende Vergadering van den 2oen April 1798 de door de Franschen geabandonneerde goederen van den Vorst van Nassau tot nationaal bezit waren verklaard, de bibliotheek reeds als zoodanig moest worden beschouwd. Van Kooten kreeg verder opdracht, om, zoodra hij een geschikt lokaal voor de bibliotheek zou gevonden hebben, nopens den vorm en inrichting dezer laatste nadere voorstellen te doen 2).

Toen dus na den staatsgreep van twee weken later Verbeek den i7en Augustus met zijn voorstel kwam, deed hij niet anders dan een reeds onder de vorige regeering tot een begin van uitvoering gekomen plan weer opvatten. Ja, dit plan werd zelfs aanzienlijk besnoeid, doordat het gebruik der bibliotheek beperkt bleef tot ambtelijke kringen en men de verplichting van de uitgevers en drukkers, die tot het werkelijk nationaal karakter der bibliotheek had kunnen bijdragen, liet vallen.

Verbeek's voorstel werd naar de Commissie tot Inspectie der Vergaderzaal en derzelver Politie verwezen om daarover advies uit te brengen en, zoo dit gunstig luidde, met een nader plan te komen. De Commissie vatte haar taak ernstig op en verzocht o.a. den Controleur van 's lands gebouwen G. van der Linden

l) A. R. A. Archief van den Agent v.d. Nat. Opv.

a) A. R. A. Ibidem.

Sluiten