Geen zoekvraag opgegeven

Tekst
Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

maken van de bibliotheek, terwijl hetzelfde tevens voor het Mauritshuis gelast werd x); en tien dagen later decreteerde de Koning ten slotte, dat vóór 15 Augustus alle bureaux vertrokken moesten zijn 2). Ook de bibliotheek was daar ongetwijfeld onder begrepen; haar werd vooralsnog echter geen nieuw verblijf toegewezen, doch men sloeg haar in afwachting van nadere maatregelen op de zolders van het paleis op.

Toch meende de Koning het zeker niet kwaad met de bibliotheek. Bij kabinetsorder van den ien Juli 1806 had hij Flament tot Bibliothecaris-generaal benoemd 3) en het lag blijkbaar in zijn bedoeling uit eigen middelen de verdere ontwikkeling en bloei van de Koninklijke Bibliotheek te bevorderen. Voorloopig echter kwam er in de uitwerking van alle plannen een stilstand, daar den 19e*1 Juli Lodewijk voor zijn jaarlijksche badkuur naar het buitenland vertrok. Zijn afwezigheid duurde lang, doordat de nieuwe oorlog van Napoleon hem noopte tot een campagne in Westfalen, waarvan hij eerst den i5en November in ons land terugkeerde.

Het verblijf van den Koning in zijn Rijk zou thans tot 30 Mei 1807 duren. Men heeft deze periode wel den besten tijd van zijn regeering genoemd4). Voor de Koninklijke Bibliotheek geldt dit slechts ten deele; wel vallen in dit tijdperk eenige voor haar gewichtige beslissingen, doch de belangrijkste gebeurtenissen in het leven van deze instelling dateeren nog van een weinig later. Al dadelijk was het een heuglijke tijding, dat zich voor de bibliotheek het uitzicht opende uit haar verbanning op zolder te worden verlost. Van den 22en November immers dateert een Koninklijk besluit, waarbij o.a. bepaald werd, dat de Koninklijke Bibliotheek zou „geëtablisseerd worden in het Hotel, tot hier toe bekend onder den naam van het Huis van Prins Mauritz, hetwelk alzoo tot dat einde uitsluitend bestemd wordt"5). Daarmede werd ten langen leste van het Mauritshuis het gebruik gemaakt, dat in den loop der jaren al meermalen ter sprake was gekomen. De eerste maal was dit, gelijk we zagen, het geval in 1798 bij de oprichting van de Nationale Biblio-

Ibid., 18 Juli 1806, Nr. 49.

2) Ibid., 28 Juli 1806, Nr. 1.

3) Opmerkelijk is, dat bij decreet van 4 Aug. 1806, Nr. 1 Flament met de redactie van den uit te geven Koninklijken Hollandschen Almanak werd belast. Of hij ooit werkelijk deze functie heeft uitgeoefend, valt te betwijfelen.

*) H. T. Colenbrander, Schimmelpenninck en Koning Lodewijk, Amsterdam, 1911, blz. 145.

5) Deer. en besl., 22 Nov. 1806, Nr. r.

Sluiten