Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

Paps vertoefde veel liever op Eikenoord dan in het Elysium, dus had geen persoonlijk belang bij het geval, doch wijl hij juist een finantieele buitenkans van beteekenis had verworven, offerde hij een klein deel daarvan aan de idealistische verlangens van zijn derde schoonmoeder, met al dadelijk deze winst, dat hij nu ook haar cursussen niet meer behoefde te volgen, want zij waande hem thans volkomen overtuigd.

Het jaarverslag was overigens een vrij onleesbaar geschrift, gevuld met cijfers, optimisme en idealen; groote cijfers van de schulden en de salarissen en kleine van de baten; optimisme nopens de succesverwachting van de film, aan welke thans werd gewerkt en idealen, welke toch immers moesten verwezenlijkt worden in het toekomstige Luilekkerland, hetwelk men zou bereiken, zoodra de rijstebrij-bergen der successen zouden zijn doorgegeten.

Paps glimlachte bij de vluchtige doorlezing van dit geschrift, hetwelk hem amuseerde en even boeide als een wonderlijk mengsel van geraffineerden zwendel en argelooze goede trouw en wierp het ten slotte op zijn schrijftafel.

Langs de opening der balcondeuren schoten telkens ronkende hommels en bijen; een dikke hommel, zwaar beladen met gele klontjes stuifmeel, raakte uit den koers, vloog de kamer in, vulde daar even de stilte met zijn zwaar opdringend gezoem, passeerde rakelings het hoofd van Paps, om dan plots weer met iets van een juichklank in het hooger worden van het ronkgeluid, het vrije buiten terug te vinden en weg te schieten in den blauwen zonnemorgen.

Paps hield veel van dieren, vooral van de bedrijvige, drukke ; de wetenschappelijke onderscheidingen lieten hem koud, maar hij genoot van de romantiek in het dierenleven en vooraf van dat der insecten; den mierenleeuw verscholen in den bodem van een zandigen trechter met gladde hellingen, op welke hellingen de mieren afglijden naar den bodem, waar dan ineens de leeuw zijn klauwen uitslaat, de mier grijpt, doodt en verslindt; de sterke wijfjesspin, die wanneer een mannetje op vrijersvoeten haar bezoekt, zich eerst zijn galanterieën

Sluiten