Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

HOOFDSTUK V.

Aan het huiselijke dinertje, dat ter eere van Paps' een en vijftigsten verjaardag op Eikenoord was aangericht, hadden als gasten alleen aangezeten de drie schoon- en groot-moeders.

Het was een voortreffelijk toebereid maal geweest met tal van „moments suprêmes" op het gebied der culinaire genietingen, hetgeen trouwens het kenmerk placht te zijn van de eetpartijtjes, welke op Eikenoord werden gegeven.

Dit sprak overigens vanzelf, want Paps beminde een goede en fijne keuken uitermate en schroomde geenszins te bekennen, dat hij Luculles, Petronius, Brillat-Savarin en andere hoogepriesters der Sancta Gastronomica minstens even zeer vereerde als welke andere sommiteiten ook op wetenschappelijk- of kunstgebied, terwijl hij het alleszins begrijpelijk achtte, dat de beroemde kok van Lodewijk XIV zich van kant maakte, toen op een keer de onder zijn toezicht bereide soep van den Zonnekoning per ongeluk aanbrandde.

Maar afgezien van de culinaire genietingen was het ook in andere opzichten een zeer geslaagd festijntje geweest, zij het met iets eigenaardigs in den conversatietoon, door de zeldzame gelijktijdige aanwezigheid der drie schoonmoeders, doch Paps had in vertrouwen tegen Maud gezegd, dat het een even moeilijke opgave was om voor dat drietal onderwerpen te entameeren, waarover een algemeen discours mogelijk was en voor hetwelk een algemeene belangstelling mocht verwacht worden, dan wanneer hij de taak had gehad om een opgewekt gesprek gaande te houden tusschen een West-Indische Boschneger, een Mandarijn en een Arabier.

Maar het wis gelukt, zij het met vreemde oogenblikken en

Sluiten