Tekst
Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

uitdrukkingsvormen en psychismen, die ook den droomarbeid eiqen zijn, hebben meegewerkt. Het is echter niet alleen de spelhandeling, die geduid moet worden. Ook de wi|ze, waarop het kind zichzelf en den analyticus er in betrekt, de onderlinge samenhang der verschillende spelstukken en de wi,ze waarop en waarom van de eene spelhandeling tot een andere wor overgegaan, verdienen evenveel aandacht als de overc^ situatie en de associaties van den volwassene in de analytische zittinq- .... dieses bunte, oft wirr und sinnlos scheinende Durcheinander zeigt sich als wohlgeordnet und wird smnvolh

wenn wir es wie den Traum deuten Bei der Anwendung

dieser Spieltechnik finden wir, dass uns das Kind nicht weniger Assoziationen zu einzelnen S pi e I s t u c k e n bnng als der Erwachsene zu den Traumstücken M.

Afgezien van deze veranderingen, die uitsluitend de' techn betreffen, houdt Melanie Klein zich geheel aan den do

F r e u d geconcipieerden vorm van analyse. „Die pie ana yse,

zoo schrijft zij, „führt zu den gleichen Wirkungen wie die: klassische Technik, nur in den technischen Massnahmen passt sie sich der kindlichen Seele an"*). Zij wijst er nadrukkel,,k op dat het in de kinderanalyse absoluut noodzakeli|k is, van elke paedagogische beïnvloeding af te zien. Niets moet verboden, aangeraden of afgeraden worden. Nooit mag de kmderanalyticus een veroordeelende houding aannemen Immers ook in de analyse van volwassenen is deze neutrale houding een eerste eisch De patiënt namelijk knoopt gedurende de behande„ e, invloed ven den herhaaldwang, me, den ana yticus gevoelsbetrekkingen aan, die, zooals Freud da. noem, een neue Airtlage" zijn van de in de kinderjaren ontstane gevoelsverhoudingen, in de eerste plaats van die ten opzichte. van de ouders. De analysant vormt een zoogenaamde overdrachts neurose, waardoor hij zich tegen den analyticus 9®draagt'J°°~ als hij zich vroeger gedroeg of had willen gedragen tege

i) Melanie Klein: Die Psychoanalyse des Kindes. Int. PsA. Verl.

'93f MelaV.e Klein: Die Psychoanalyse des Kindes. Int. PsA. Verl. 1932, blz. 27.

Sluiten