Tekst
Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

daarom onjuist is, aan elke spelhandeling een beteeken,s toe U te kennen. De volwassen patiënt leeft zijn infantiele conflicten uit tegen het „phantoom" van den analyticus. Het kind vertoeft echter dagelijks onder zijn familieleden en zit nog midden in de conflictssituatie. Zijn overdrachtsphantasieen leeft hi| daarom volgens Anna Freud thuis uit, zoodat h,| in het analyseuur geen behoefte meer heeft de conflictssituatie nog eens tot uiting te brengen. Daardoor gaat volgens Anna Freud voor de analyse zeer veel belangrijk materiaal verloren. Daarom acht zij het onjuist, de spelhandelingen te beschouwen als voortvloeiend uit de overdrachtsneurose en ze in verband daarmee

te duiden. c ,, t

Een negatieve houding van het kind meent Anna F r e u d,

in tegenstelling tot M e I a n i e K I e i n, niét te moeten duiden^ Zij wendt juist in zoo'n geval al haar krachten aan, om deze houding door vriendelijkheden te overwinnen, zoodat het kmd haar gaat liefhebben, zóó zelfs, dat het haar boven z,,n opvoeders stelt. Pas wanneer deze positieve verhouding berei is kan met de behandeling begonnen worden, die bi| A n n a Freud niet alleen bestaat uit analyseeren, maar ook uit paedagogische beïnvloeding. Zij veroordeelt en verbiedt zijn strevingen, keurt deze goed, daarbij bouwend op de krac der genegenheid, waarvan zij zich tevoren verzekerd had. Het spreekt vanzelf, dat bij een dergelijke critische houding van den analyticus, het kind zich minder vrij zal voelen en niet meer alles wat in hem opkomt in spel zal omzetten. In het laatste hoofdstuk zullen wij, op grond van eigen ervaringen, ons standpunt uiteenzetten ten opzichte van de opvattingen Melanie K I e i n en Anna Freud, die niet alleen met betrekking tot de beteekenis van de spelhandelingen van meening verschillen, maar ook ten opzichte van enkele later nog te be spreken theoretische vraagstukken, uiteenloopende opva ing

^Hiermee hebben wij de belangrijkste psychoanalytische

theorieën over het spel weergegeven.

Rest ons nog de bespreking van een voor een groot dee op de psychoanalytische inzichten gebaseerde speltheorie,

Sluiten