Tekst
Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

ur,

na-

ng,

wikkeling van het driftleven, over de persoonliikheidsstructu over de instanties der persoonlijkheid en de onderlinge dy . , .1 i: inctnntifis en over svmptoomvormii

miscne vernouumyeii ■ r-^n

regressie en fixatie, den toets der critiek doorstaan. Geen psychologie of psychopathologie kan deze opvattingen negeeren zonder zichzelf te kort te doen. Die opvattingen z„n voor ons'zeer aannemelijk en vormen den grondslag van onze verdere beschouwingen. Wij veronderstellen ze als bekend en gaan

niet nader op in. , . .

Wanneer wij onze doelstelling nader uitwerken, dan doet zie

al dadelijk de vraag voor, of het onderzoek aan

het geestesgezonde dan welaan h e z.g.

neurotische kind dient te worden verricht.

Kennis van de physiologie is voorwaarde voor het b®9r'IPe" van de somatopathologie. Aan den anderen kant staat het vast, dat de physiologie grootendeels is opgebouwd op so™a °Pa'h° fogische' vondsten. Dezelfde verhouding is ook op het gebed van het geestesleven vast te stellen. Hier zien we dat onze kennis van de psychologie verrijkt en verdiept is door het onderzoek van psychopathologische verschijnselen. Het komt ons daarom rationeel voor, niet het spel van het geestesgezonde maar dat van het z.g. neurotische kind aan een onderzoekje onderwerpen. Te eerder gaan wij hiertoe over omdat de psychoanalytische opvattingen omtrent het spel gebaseerd zi| op waarnemingen aan z.g. neurotische kinderen

Wat heeft men onder een neurotisch kind te verstaan? Geen kind met een neurose. B.| het zich m ontwikkeling bevindende driftleven van het jonge kind kan be SI een neurose worden gesproken. Neurosevorming treedt eerst op lateren leeftijd op. Wij spreken daaroir.liever van kinderen met neurotische v e r:s ch „ nse len. ' Voor een goed begrip der zaak lijkt het ons niet ondienstig vooraf te omlijnen, wat bij een jong kind met neurotische ver

schijnselen wordt bedoeld. . . , , i pen

Zooals bekend, beschouwt de psychoanalyse in het algemeen

de neurose als een reactievorm, die met behulp van ^ tische psychismen de oplossing tracht te vinden van conflicten tusschen het driftleven, het Es, en het Ik, dat aanvankeli|k onder

Sluiten