Tekst
Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

van het onbewuste worden beheerscht. Met de symptoomvorming is het neurotisch conflict tot een voorloopige oplossing qekomen. Bij den conversiehysterischen reactievorm komt he ziekteproces als regel met het ontstaan van het symptoom tot stilstand, bij den angsthysterischen, phobisch-hystenschen en dwangneurotischen reactievorm daarentegen veelal niet. hier zien we, dat steeds nieuwe oplossingen voor het neurotisch conflict worden gezocht en dat er door verschuiving telkens

nieuwe symptomen ontstaan.

Het vroeg-kinderlijke leven toont — hoe kan het ook anders — in wezen dezelfde verhoudingen. In gradueel opzicht zi|n echter belangrijke verschillen waar te nemen. Bi| het kind is de libido geheel of grootendeels nog aan de praegenitale phasen gefixeerd en is de genitale organisatie nog niet ot nauwelijks bereikt. Het Es domineert en ontmoet in zqn streven slechts geringen weerstand van het Ik, dat zie pas ui e heeft gedifferentieerd en zeer „Es-nahe" is. De betrekkingen van het Ik met de realiteit zijn nog uiterst zwak, het Ide is nog in wording. Deze constellatie heeft tot gevolg, dat het driftleven vrijwel rechtstreeks zijn wenschen, neigingen en strevingen kan verwerkelijken. Freud zegt in dit verband zelfs, dat het kind polymorph pervers is. De samenwerking tussc'hen de verschillende instanties der persoonlijkheid is disharmonisch en de aanpassing aan de buitenwereld en eigen Zelf uiterst gebrekkig1). Voor ons onderzoek van belang is verder dat bij gestoorde ontwikkeling het vroegkinderli|ke leven de verschijnselen van praegenitale libidofixeering in zuiveren vorm kan vertoonen, verschijnselen die, wanneer er geen regressie is voorafgegaan, niet overdekt en daardoor niet verdoezeld worden door de manifestaties van latere ontwikkelings phasen, zooals dit bij het oudere kind en den volwassene het

qeval pleegt te zijn. ,

Symptomen als de symbolische uitdrukking van neurotische

conflicten kan het kind — vooral het oudere — ontegenzegge i| ook vertoonen. Daarnaast kunnen echter, ten gevolge van een gestoord driftleven, veelal als ziekelijke versterking van normale

i) Men leze hierover: E. A. D. E. C a r p : De psychopathieën, Hfdst. II.

Sluiten