Tekst
Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

leggen. In lichtere gevallen komen er weliswaar eenige phantasieƫn tot uiting, maar toont het spel weinig variatie, wordt het steeds op dezelfde wijze uitgevoerd en heeft het steeds denzelfden inhoud als motief. Het geestesgezonde kind daarentegen zou volgens Melanie Klein een rijkelijk afgewisseld spel spelen, met veel phantasie, gebruikmakend van velerlei mogelijkheden de realiteit veelvuldig en veelzijdig erin betrekkend. Het speelt graag en uit zich zelf, terwijl kinderen met neurotische verschijnselen, vooral in ernstige gevallen in het geheel niet willen spelen, zelfs geen speelgoed k.ezen of in plaats van zelf te spelen dit door een ander laten doen. MelanieKlei is tot deze opvatting gekomen, niet door een vergelijkend onderzoek van het spel van geestesgezonde en dat van kinderen met neurotische verschijnselen, maar door vergelding van he spel harer patiƫntjes aan het begin en aan het einde van d behandeling. Het verdwijnen van de spelremmmg .s voor haar zelfs, naast een symptoomvrij zijn geworden en een betere aa passing aan de werkelijkheid, een criterium voor een geslaagde behandeling. Of haar opvatting in deze echter voldoende g fundeerd is, is reeds op theoretische gronden voor cntiek vat baar Men 'zou haar kunnen tegenwerpen, dat het zeer de vraag is of de conclusies op grond van observatie van het spel van een kind dat langdurig den invloed heeft ondergaan van een behandelingswijze met ongetwijfeld suggestieve componenten en dat zich bovendien geobserveerd weet, zonder meer kunnen worden toegepast op het ongedwongen spel van het ,n opzicht vrijstaande geestesgezonde kind. Helaas heeft zich ook onze bemoeienis uitsluitend beperkt tot kinderen met neurotische verschijnselen. Rechtstreeksche observaties van het spel van geestesgezonde kinderen zijn niet gedaan. Wi| zijn daarom niet in staat antwoord te geven op de vraag, of de door Melanie Klein aangegeven kenmerken van het spel van met succes behandelde kinderen eveneens karakteristiek zi|n

voor dat van geestesgezonde.

Vertoonen, naar de observaties van M e I a n ' e KI >in, kinderen met neurotische verschi|nselen een spelremmi g, het omgekeerde wordt door haar geponeerd- Ze betoogt namelijk, dat kinderen met een spelremmmg oo

Sluiten