Tekst
Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

¥

opgemerkt. Het is niet onwaarschijnlijk, dat deze vrij belangrijke verbetering toe te schrijven is aan de gespeelde duiding in het vorige uur. Ze is echter nog steeds onzindelijk voor ontlasting en smeert er zich soms mee in.

Spel: Haar spel levert wederom geen nieuwe gezichtspunten op. Ze vraagt om „teetee", speelt weer „slapen", laat het beertje van haar borst drinken, stopt popjes in hun bedjes en dekt ze toe. Ze haalt verder weer alles overhoop, zonder ermee te spelen.

8ste behandelingsuur (1 maand later).

Verloop: Ze heeft niet meer gebeten en de moeder is tevreden. Alleen is ze nog onzindelijk voor ontlasting en wat koppig en ongezeggelijk. Wanneer de moeder echter haar koppigheid en ongezeggelijkheid negeert en haar afleidt, voert Jopie even later spontaan het gevraagde uit.

Spel: Bij wijze van experiment wordt nagegaan of J o p i e's onzindelijkheid voor ontlasting gunstig te beinvloeden is, door haar in een spelletje voor oogen te voeren, hoe mooi moeder ontlasting in een potje wel vindt en hoe lief en blij mamma is, als ze het van Jopie op die wijze krijgt. Psychoanalytische ervaringen hebben namelijk uitgewezen, dat een kindje ontlasting beschouwt als een kostbaar bezit, waarover het zelf beschikken wil. Vandaar dikwijls de koppige protesten in den \f/\r^ vorm van niets in het potje willen doen, maar wel dadelijk

daarop in de broek. Beschouwt de opvoeder echter het excrement als een kostbaar geschenk, dat niet meteen onder

het motto „vies" weggebracht wordt en is deze daarna extra lief tegen het kind, dan is er kans, dat langs dien weg het

kind zindelijk wordt. Op grond van deze overwegingen wordt

het tafereel uitvoerig voorgespeeld, waarbij de klei goede

/ flensten Dewi|st. Jopie is een en al aandacht, even later

pj -herhaalt zij het geheele spel, met een vuurroode kleur van

opwinaing.

Orlo kohnnrlclinnciniK I 1 mnnnrJ +

^ <\s * wwiiwuwviiiiujuui (I IIIUUMU I V_l I C7 I / .

Verloop: Jopie is inderdaad sinds den vorigen keer, dus een maand lang, zindelijk voor ontlasting geweest en heeft

I

Sluiten