Tekst
Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

pantomimische uitbeelding van onbewuste phantasieën dient te worden beschouwd, de uitbeelding, evenals de droom, zoozeer verdoezeld is door verhullingspsychismen, dat het uiterst moeilijk is de juiste beteekenis ervan met zekerheid aan te geven. In een en hetzelfde symptoom, den hysterischen aanval, kunnen verschillende phantasieën gelijktijdig worden uitgebeeld. Bovendien heeft daarbij een identificatie plaats van den patiënt met verschillende personen. Nog moeilijker wordt de zaak door het psychisme van de omkeering in het tegendeel. En wanneer men ten slotte bedenkt, dat de opeenvolgende fragmenten van den aanval in het onbewuste geestesleven een andere volgorde hebben, zoo behoeft het geen naderen uitleg meer, dat zonder een diepgaande analyse, die in ons geval niet heeft plaats gehad, de juiste beteekenis van een aanval niet is aan te geven.

De neurotische verschijnselen, die H e n n y vertoont, groepeeren zich om een kern, het Oedipuscomplex, dat hier onloochenbaar is vast te stellen. Hij wenscht de moeder voor zich alleen; al haar liefde wil hij op zich gevestigd zien. Dit brengt met zich mede, dat de vader te veel is en weg moet. H e n n y wenscht zijn vader zelfs dood. Dit komt duidelijk in zijn spel aan den dag. Het conflict doet zich bij het knaapje scherper en pijnlijker gevoelen door de houding van de moeder, die een spelletje speelt van aantrekken en vervolgens afstooten en haar zoontje aldus volslagen wanhopig maakt. Telkens nam zij hem bij zich in bed, om hem met liefkoozingen te overstelpen. Al wordt dit laatste niet openlijk toegegeven, haar verspreking („Ik neem hem nu alleen nog wel eens even in bed, verder niets") houdt de erkenning in van wat juist ontkend wordt. Bovendien wordt de situatie geaccentueerd door het feit, dat H e n n y alleen bij zijn moeder mocht, wanneer de vader weg was. Aldus vestigde zich bij H e n n y de indruk, dat zijn moeder hem graag bij zich wilde hebben, maar dat zijn vader er tegen was. Daarin is ook de reden te zoeken, waarom hij 's nachts herhaaldelijk verzocht in het ouderlijk bed te mogen komen. Dan echter hielp zijn smeeken niets en stelde zijn moeder hem teleur, door hem af te wijzen en de partij van den vader te kiezen. Hierdoor reeds boos, is hij door de op een kier staande deur bovendien nog in de gelegenheid

Sluiten