Tekst
Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

analyse aanmerkelijk wordt bevorderd, zij het ook vaak minder intensief toch mogelijk is gebleken. Ook het jonge kind komt blijkens ons onderzoek tot een overdracht van zijn gevoelsbetrekkingen, in tegenstelling tot de zienswijze van Anna F r e u d, die het totstandkomen van een z.g. overdrachtsneurose bij het kind ontkent. In dit verband is het van belang er op te wijzen, dat het onderzoek aangetoond heeft, dat, wanneer de psychotherapeut ten opzichte van zijn patiëntje een paedagogische houding aanneemt, de vorming van een overdrachtssituatie wordt belet en spelremming er het gevolg van is. Hierin is naar alle waarschijnlijkheid de verklaring te vinden, waarom Anna F r e u d, die 'haar patiëntjes wèl paedagogisch beinvloedt, de mogelijkheid van de vorming van een overdrachtsneurose bij het jonge kind ontkent. Wij zijn op grond van ons onderzoek de overtuiging toegedaan, dat bij spelanalyse de overdracht dient te worden gehandhaafd, wil men therapeutisch succes bereiken.

Het mondelinge duiden van spelhandelingen stuit bij jonge kinderen op groote moeilijkheden. Melanie Klein betoogt het tegendeel en zegt, dat zelfs kinderen van 2 a 3 jaar de gesproken duiding kunnen begrijpen. Op grond van de onderzoekingen van P i a g e t hebben wij dit bestreden. En inderdaad heeft het nader onderzoek aangetoond, dat een gesproken duiding veelal boven het begrip ging van onze jongste patiëntjes. Wij voerden toen een andere wijze van duiding in, namelijk de gespeelde duiding. De waarde hiervan dient echter nog nader getoetst te worden.

Ten slotte valt de vraag te beantwoorden, in welke phase van de ontwikkeling van 'het erotische driftleven het Oedipuscomplex valt en, daarmede samenhangend, wanneer het IdealeIk zich vormt. Het onderzoek geeft duidelijke aanwijzingen, dat Oedipale strevingen — dit in tegenstelling tot Freud's opvatting — zich reeds kenbaar kunnen maken lang vóór den tijd, waarin de phallische phase valt, namelijk vanaf het 3de tot het 5de a óde levensjaar. Ook de vorming van de Ideale-lkfunctie blijkt veel vroeger te kunnen beginnen, dan gemeenlijk wordt aangenomen. Hiermee wil echter niet gezegd zijn, dat Oedipus-complex en Ideale-lk zich reeds in een prae-phallische

Sluiten