Geen zoekvraag opgegeven

Tekst
Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

illusoir zijn, terwijl, onder dezelfde omstandigheden, den beschuldigde deels de mogelijkheid ontnomen zou worden om zijn verdediging met vrucht te voeren, deels de gelegenheid open zou staan zich achter een teveel aan vormen te verschuilen 1). Een opeenstapeling van zulke vormen is een strik voor de gerechtigheid en een sluiphoek voor misdadigers; omgekeerd is totale vormloosheid een steunpunt voor de vrijheid en voor de kwaadwilligen een prikkel tot ongerechtigheid 2).

Behalve dat dus de aanwezigheid van procesvormen een noodzakelijk vereischte is en deze bovendien niet te veel of te weinig in getal dienen te zijn, is het evenzeer van belang, dat zij, om als steunpunt te kunnen dienen eenvoudig en hanteerbaar zijn zonder tot een beletsel te worden, voldoende buigzaam om zich bij wisselende gevallen aan te passen, krachtig genoeg om den drang van rechter of partijen te kunnen weerstaan en niet in de laatste plaats, bijzonder geëigend om de waarheid op te sporen 3).

,,Indien gij", aldus montesquieu, ,,het aantal vormen nagaat die een burger heeft om voldoening te erlangen voor de eene of andere beleediging, dan zult gij er zeer vele vinden. Maar, zoekt gij naar vormen, waardoor de burger zijn vrijheid en zijn veiligheid kan beschermen, dan zult gij er dikwijls zeer weinige aantreffen en zult gij zien, dat veel moeite, kosten en gevaren, zelfs van den kant van den rechter, de prijs zijn dien elk burger voor zijne vrijheid betaalt 4)."

Van de noodzakelijkheid en het nut van procesvormen zijn wij dus ten zeerste overtuigd. Ayrault drukte deze overtuiging aldus karakteristiek uit:

Car 1'ombre ne peut estre tant sans le cors, ny le feu sans fumée, que la Iustice sans ses formalitez & mysteres 5).

1) F. HÉLIE. Traité de 1'instruction criminelle. Paris, 1866. Deel I, bladz. 6.

2) F. SCHWARZE. Die Entwicklung des neueren deutschen Strafprocessrechts, verschenen in: Jahrbücher der deutschen Rechtswissenschaft und Gesetzgebung. 1862. Deel IV, bladz. 47.

3) F. HÉLIE. Ibidem, bladz. 5.

4) De 1'esprit des lois. Livre 6, chap. 2.

®) PlERRE AYRAULT. L'ordre, formalité et Instruction Iudiciaire, 1588. Tome I, bladz. 153.

Sluiten