Geen zoekvraag opgegeven

Tekst
Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

6i7

De Simonia, «Sec.

6.8

Innocentius III. *Abbati de tyo Dei, ó Prun de Silla.

SUam 4 nobis paroehiani de Villa Fianca querimoniam deftinarunt, quod Capellanus eorum proexe^uiis mortuorum, 8c bencdiflionibus nubentium minus iicnè pecuniam ab eis exigit, & extorquet: [i & infiij] Difcr. v. mandamus, quatenus diftum Capellanuro.ut 1 tatita prxfumptione defiftat, & ctiam pro cxceflu fatisfaciat competenter, moneatis; fibi (fiobedirc noluerit) patnam canonicam iofligentes.

[ I Quod p ferti cupidüati ejut im fuerit fiuufaEfum, ne ptfint mtrtuorum eer perafipeiirvel kaudiBto nubentmm celeirtrt. fichtu e'yu impediment.» fiaudulentcr oppenit, quia tgitur vadionu hujujjmtdi/iurorum canormm obvisntmjluutu.]

CAP. XXI.

q Si per dtCkfitioncm ctnfttt Mornchum ftmeniace fuijjire. *tptum,receptm & recipiem dtponuxlur. Si veroper intjuijitionem, Ttceptwm arSttu monttfierium detruditur : reciptenti veri & majoriiUt paens condt^na tmponuur: & interim a b executant erft: ruimfunrumJujpenduntur.

Idem Canluarienf ^drchiepiflop,.

U-'j-vIleCus filins i A.nunciustuuspropartetuaproJJpofuit.-quod cumCantuaiien. dioecefim vifitans, in monaftcriis & rcligiofis locis pullulaflercpereris fimoniacam pravitatem, ita quod in eis nriulti pretio funt xecepti,qui potiiis gratis rccipi debuifTent, imoetiain •drcligionis oblervantiam invitari. Dubitas ïgitur, an

3uia multitudo repeiitur in caufa , feveritati iitaliquid etrahendum! Nos inquifitioni tux taliter refponde mus, quod li advetsiis cos, qui labe fiierint hujufmodi maculati, accufatio coram te fuerit canonicè inftituta, poftquam c xtianen ordine fuerit judiciario compro batum d, tam in dantes,cjuam in redpientes canoni ca: feveritatis exerceas' ultioncm. Quod fi de boe tibi pet folam inquifitionem conftiterit, cos qui per fimo niacam pravitatem in locis talibus fünt recepti, ab illisamotos, ad agendam poenitentiatr. ad monafleria diligas arfliora. Abbatibus autem 6c Abbatiflis, Prioribus, Prxlatis quibuslibet, 8c Officialibus eorundem injungas poenitentiain competentem, 8c donec illam per ■ Cgerint,eos i facrorum ordinum cxecutione fufpendas: Injungens Epifcopistuis, uthancformamperfuasdioeceles-ftudeant obfervare. Illud tarnen gratantcr recipi poterit, quod fucrttfine taxatione gratis oblatum.

CAP. XX XL f ^Aibai contra tejtei, jui depofueruiU emtra turn de Simonia in fkdicit inquifittmü, excipere poiesi, quid funt mimici ér eenfrtrttcrei: aluuvtri txttptionu crtminum oppnere nonpoteli.

Idem Pruri fanüi ViBeru, Mafiftrü I. Benen. & L.

Modi een. Oumicii.

Ltót » Heli fnmmus Sacerdos in fe bonuj eiiftetet, quia tarnen Éliorum exceflus efficaciter non corripuit, 8c in fe pariter, 8c inipfisanimadverlionisdi vinx vindiftam excepit, dumfiliis ejus in bellopetemptis, iple de fella corruens, fraftis cervicibus expiravit ƒ. Ad corrigendos igitur fubditorum exceflus tanto d lieentiüs debet Prxlatus aflurgere, quanto damnabilius eorum offenfas defereret incorreftaj. Contra quos (ut de notorii» excdltbus taceatur ) etfi tribus modis pro ccdipoflït, per accufationem videbcet, denunciatio-

nem, 8c inquifitionem ipforum: ut tarnen in omnibux diligens adhibeatur cautela, Ccut accufationem legiti. mam przcedere debet inferiptio , fic 8c denunciationem charitativa correftio , 8c inquifitionem damofa debet infinuatio prxvenire a. [ Defcendum (inquit Do. minus) & videbe, u/rum c/tmeretn, qutvetiir *dme,epere cemplevcrint.') Tune enimciamor pervenitad Prxlatum, cum per publicarn famam, autinfinuationem frequentem fubditorum fibi refcruntur exceflus: 8c tune debet defcendere 8c videre, id eft , mittere 8c inquirerc_', utriim b clamorem, qui venit, veritas comitetur. Nam juxta canonicas fan Aiones, C quid de quocunque Clericoad aures Frxlati pervenerit, quodeum juflèpoflit oflendere, non ftcilè credere, nee ad vindiftam euni res accendere debet incognita , fed coram Ecclefix feniorlbus diligente! eft veritas perfcrutanda : ut fi rei popo. fcerit qualitas, canonica diftriltioculpam feriat delin. quenti s, non tanquam fit idem accufator 8c judex, fed quafï fama deferente , vel denunciante clamore, fui officii debitum exequatur i eofempcradhibitomoderamine, ut juxta iudicii förmam, fententix quoque forma didetur. Cum igitur de Abbate Pompofiano ea nobis frequenterinfinuata füifTcnt,qux abhoneftateregulari nifnium diflonabant, Monachisad prxfentiam noftram accedentibus , quidam ex iplis nobis ipfum de Simonia. perjurio, dilapidatione , ae infufficientia detulerunt. Contra quos cum idem Abbasexciperet, quod «lenunciationem hujufmodi fraterna • correftio fecundüm regulam Evangelicam non prxeeflerat, 8c iidem conflantei afTererent, quod correAionem hujufmodi prcmililTent: Licèt ad probandum hoe duorum Monachorum jura* menta fuiflènt exhibita , quia tarnen fuper hoe ipfinondum contendere defiftebant : nos, utprsdiximus.frequentibus clamoribus excitati, ex officio noftro volui, musinquirere de prxmiffls, omnesMonachos, qui vel cum ipfo, veleontraipfum accefferant,juramcnti vincu. Io adflringentes, utdepropofitisplenam, quamfiirent, exponerent veritatem: quorum depofitionescum in fcri. pturis redafts publicatx fuifTent, fuper illis coeperunt multipliciter difputare : quia vero tum ex aflèrtione_< Monachorum,tum exipiius Abbatisconfeflionecogno. vimus, quod idem non modicam fummam pecunizreliftam a ptxdecefToie fuo expenderat, 8c in alia fumma majori monatletium obligarat: nos cum quafï de dila. pidationcfufpeAum d, abadminiftratione Abbatixduximus fufpendendum: 8c quia Simonia multis modis

contra ipfum Abbatem videbatur efle probata, ipfc »

contra teftes multas exceptioncs oppofuit, fuper quibus Fuit multipliciter difputatum , aliisaflèrcntibus incrimine Simonix, ficut in crimine lxfx rrajeftatis omnes in. d.ftcrenter, tam infames.quam criminofos,nonfolum ad accufandum,fed ctiam ad teflrficandum admittendos: cum ad inftar publici criminis 8c lxfx ma jeftatis procedat accufatio Simonix : aliis econtrario refpondentibus, <juöd licèt hxc duo crimina quantum ad accufa. tio tm , quafi paria judirentur, jifFerunt tarnen in multis : ciim alia poena pro uno, 8c alia proaltero inferatur: 8c inter perfonas accufatorum 8c teflium fïtutiquediftinguendum : cum non per accufa tores,fed per telles crimina comprobentur. Ne vero vel innocentiae puritas confiifa fuccumberet, vel Simonix pravitasefïugeiet impunita : nos xquitate penfata illas duntaxat

a Cap.i. eid. til. m >. amp. vid. ciutes fip. eed. in c*p. cum inBcclej!d,&in esp. veniersi b óf.». eed. tuint nmp.vtd. Hoffienf. in fummdttt. de Stmonia. i-cjui peeni feriMH':&de var lil ptenit Simotuacerum. Mdd.Bmtrd.DiH- in prtff-erm. uuf cap. tl. c Crtmen eortm&c. d pMteftSum. C Ctf.t.

md. til. in l-temf. f '

a Genef.c.tt. lent t. b JnMtif Cedic. ér tn tpfi reyflr* lnnoc. 'V/rum clamorem veritdicomitetur. nam til* duo verba.qui ventt, non habentur. c Did. B. Thom. *. 1 q.J/. art. 7. ^Adde Navar. in ManuaUconfeJJar.c. ttt.de corr.fiater. d QuaJÏ dilapidatu diettur confitmptio rerum mobtlium,dilaptddtio verf pr oprü (onfifitt ure4 trnmobili*.

Vuil f

Sluiten