Geen zoekvraag opgegeven

Tekst
Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

Volksseele hervorbrechende, unabhangig vom obrigkeitlichen Willen sich bildende deutsche Recht.

In het Juristenrecht

bahnte sich die schale Theorie ihren Weg, um lebensvolles deutsches Recht zu verdringen. Hier wurde die grosze Notzucht am deutschen Recht verübt. (Fehr, bladz. 263/4.)

Het binnendringende Romeinsche Recht heeft aanvankelijk onzekerheid en verwarring gesticht. Inheemsch- en vreerad recht met elkaar in overeenstemming te brengen was vooreerst de groote taak waarvoor men zich gesteld zag. In niet geringe mate werd dit streven bevorderd door het verlangen naar een algemeen geldend recht, den steeds sterker wordenden drang naar rechtszekerheid en de talrijke pogingen die in het werk werden gesteld om Landsrecht en Rijksrecht bij elkaar te doen aansluiten.

Het eindresultaat is geweest dat het juristenrecht langzaam, hoewel niet overal in even sterke mate, doordrong. En daarmede was dan

verschwunden die lebensfrische, lebensfrohe Plastik der Normen, verschwunden der letzte Rest poetischen Gehalts, verschwunden das sinnliche und sinnige des Ausdrucks! Eine klare, schale, begrifflich zugespitzte Juristensprache macht sich breit. Alles ist zweckmaszig und geordnet. Der Verstand triumphiert und es siegt die Klarheit auf Kosten der Tiefe. (Fehr, bladz. 273.)

Langs twee wegen nu is aan de unificatie van het Duitsche Recht gearbeid.

Eeiierzijds hebben in de 16e eeuw verschillende Duitsche schrijvers aan de propageering en receptie van het vreemde recht medegewerkt en daardoor tevens, puttende uit de, op Romeinsch en Canoniek Recht berustende, werken der Italiaansche criminalisten, het inquisitoire strafproces helpen invoeren.

Zoo Ulrich Tengler, stadsschrijver in Nördlingen, in zijn ,,Laienspiegel (1510). Ook bij hem treffen we de onderscheiding aan van accusatio, denuntiatio, inquisitio.

In den titel „vom inquiriren und erfarungen" luidt de inleiding:

Wiewohl die Inquisition und Erfahrung der Missethaten durch die weltlichen Richter an mehr Enden wenig oder hinlassig Uebung hat, so mag doch aus etlichen nachfolgenden

Sluiten