Geen zoekvraag opgegeven

Tekst
Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

naar de kennis van voortgang en afloop van een proces in het geheel niet worden bevredigd door de zittingen bij te wonen. Men hoort en ziet er niet veel meer dan het wisselen van conclusies. Eén proces is daarbij vaak verdeeld over zooveel zittingen, dat het bijwonen van een geheel geding alleen voor een rentenier mogelijk is. Vrijwel alle getuigenverhooren worden voor een rechter-commissaris gehouden op ongeregelde tijdstippen, buiten de gewone terechtzittingen en dan nog vaak in localiteiten, waarin voor publiek in het geheel geen plaats is.

De wet moge dus gedachten wekken aan processen, verhopende tusschen en ten overstaan van het volk, de werkelijkheid is geheel anders. Dit beduidt niet, dat het volk van het verhandelde en van de beslissingen in het geheel geen kennis krijgt; doch het verkrijgt die kennis op een geheel andere wijze dan door het bijwonen van zittingen en het aanhooren van rechters; het verkrijgt die kennis, doordat datgene, wat van het verhandelde belangwekkend is, alsmede iedere interessante beslissing in juridische vakbladen en voorts in andere periodieken, al naar gelang het pas geeft, wordt gepubliceerd. Deze publicatie opent tevens de mogelijkheid tot eventueele critiek, die veelal op gelijke wijze wordt gepubliceerd. Naast deze buitenwettelijke publicatie, die op doeltreffende wijze de destijds aan de openbaarheid toegedachte taak heeft overgenomen, leeft de wettelijk voorgeschreven openbaarheid slechts een bestaan als van een fantoom, zij heeft niet de minste werkelijke beteekenis meer.

Nadrukkelijk merk ik hierbij op, dat het er bij de zoojuist door mij beschreven publicatie heelemaal niet toe doet, of hetgeen gepubliceerd wordt wel in het openbaar is behandeld.

Ware dit namelijk anders, dan zou men kunnen volhouden, dat het beginsel der openbaarheid als theoretische grondslag dezer publicatie zijn waarde, allen schijn ten spijt, wel degelijk zou hebben behouden. Ook beschikkingen, die in raadkamer zijn gegeven, worden geregeld in de juridische vakbladen gepubliceerd, al zijn zij niet in het openbaar uitgesproken. Trouwens de niet openbare behandeling verbiedt aan partijen geenszins, om de haar gegeven beslissing te publiceeren, vooral niet, wanneer bij die publicatie alle namen worden weggelaten. Ook wanneer, zoo mag men derhalve aannemen, het beginsel der openbaarheid

Sluiten