Geen zoekvraag opgegeven

Tekst
Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

gericht om van den rechter te verkrijgen, dat een bepaalde wetsbepaling door hem wordt uitgevoerd en een in die bepaling nader omschreven rechtsgevolg door hem in het leven wordt geroepen. Door dit uitvoeringskarakter is het petitum bij iedere verschillende soort procedures van vrijwillige rechtspraak in het algemeen nagenoeg gelijk 10). Het bepalen van den omvang van het petitum is hiermede vrijwel geheel aan den aanlegger der procedure ontnomen. Bovendien bestaat er door het bestuurskarakter bij de procedures van vrijwillige rechtspraak de tendenz, de bevoegdheden van den rechter ten koste van die van „partijen" te doen toenemen. Deze tendenz versterkt de werking van de eerstgenoemde omstandigheid in niet geringe mate.

Hiermede heb ik in het kort aangegeven, welke omstandigheden de positie van rechter en „partijen" bij de procedures van vrijwillige rechtspraak beïnvloeden en wat daar in het algemeen het gevolg van is. Wanneer ik nu de werking dezer omstandigheden meer in bijzonderheden naga, mij daarbij richtend naar de hierboven door mij gegeven schematische opstelling voor de contentieuse procedure, dan kom ik daarbij ten aanzien van de hoofdmomenten in de procedures van vrijwillige rechtspraak tot de navolgende conclusies.

Conclusies.

In het algemeen berust het initiatief tot procedeeren, ook bij de procedures van vrijwillige rechtspraak, niet bij den rechter ai). Al zijn zij, die een dergelijke procedure kunnen aanleggen, niet de uitsluitende belanghebbenden, zij zijn steeds wel in een dergelijke belangrijke mate belanghebbend, dat hun uitsluitend initiatiefrecht daarmede voldoende verklaard is. Slechts in de gevallen, waarin een der belanghebbenden niet bij machte is om de procedure aan te leggen of, in het algemeen, het algemeen belang op het spel staat, kan de rechter ambtshalve optreden 12) of is, wat meer gebruikelijk is, het een of andere bijzon-

10) Zie in dit verband: Hoofdstuk III „Het inleidend verzoekschrift (vervolg)".

") Zie hieronder bij „Jurisprudentie", sub I.

12) Bijv. bij de benoeming van een voogd, art. 417 B.W.

Sluiten