Geen zoekvraag opgegeven

Tekst
Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

zal zijn, omdat een onjuiste uitvoering als wetsschennis reeds veroordeeld is. Bij zuiver bestuur is eenige motiveering derhalve niet op haar plaats. Jammer genoeg is werkelijk zuiver bestuur alleen in theorie denkbaar; in de practijk zullen er steeds bijsmaakjes van wetgeving en rechtspraak aan zijn, al zijn deze soms nog zoo subtiel. Wanneer men echter met zulk een zwak bijsmaakje van rechtspraak te doen heeft, kan men niet ineens met den eisch van motiveering komen aandragen; zoodoende ontstaat er bij het bestuur in de practijk een zekere ruimte, waarbinnen het besturend orgaan naar vrije beschikking kan handelen. Ik zou dit alles aldus willen samenvatten: Bij die overheidsverrichtingen, die men in de practijk met den naam bestuur aanduidt, komt geenerlei motiveering te pas; daardoor ontstaat een zekere vrijheid van handelen voor het desbetreffende orgaan.

Conclusie.

Bij de procedures van vrijwillige rechtspraak hebben wij te maken met een menging van rechtspraak en bestuur. Dientengevolge moeten bij de beslissing zoowel rechtsvragen als bestuursvragen worden beantwoord. De beantwoording der rechtsvragen is rechtspraak en behoort als zoodanig te worden gemotiveerd; de beantwoording der bestuursvragen is bestuur en behoeft derhalve, zooals ik zoojuist heb trachten aan te toonen, niet nader gemotiveerd te worden. Resumeerende acht ik, waar de wet in dezen geen uitsluitsel geeft, bij de procedures van vrijwillige rechtspraak ten aanzien van de beslissing motiveering slechts vereischt, voor zoover er bij die beslissing rechtsvragen zijn beantwoord; een verdere motiveering kan worden gegeven, doch vereischt is zij niet.

Jurisprudentie en schrijvers.

Zooals ik in § 2 van dit hoofdstuk in verband met de quaestie der openbaarheid reeds zeide, nemen zoowel de Hooge Raad als bijna alle schrijvers met mij aan, dat in art. 162 Grw. — en bijgevolg ook in de artt. 20 R.O. en 59 R.v. — het woord vonnis in een engen zin moet worden opgevat1). Maar dit is dan ook

») Vgl. § 2 noot 4.

Sluiten