Geen zoekvraag opgegeven

Tekst
Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

„anders geheel overbodige — bepaling inhouden. Men vergelijke. ...: de artt. 374d, 374e, 439, 440 B.W., 153, 185 F ".

Deze redeneering kan mij evenmin overtuigen. Overbodigheden zijn in onze wet geen zeldzaamheid; bovendien kan men in deze bepalingen even goed „voorbeelden" van, als uitzonderingen op een algemeenen regel zien. Tenslotte zijn de genoemde bepalingen, van mijn standpunt uit gezien, geenszins overbodig; immers zij eischen gansch algemeen een met redenen omkleede beschikking en beperken zich dus niet, overeenkomstig den door mij opgestelden algemeenen regel, tot het eischen van motiveering enkel ten aanzien van de beantwoording van rechtsvragen.

Sluiten