Geen zoekvraag opgegeven

Tekst
Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

Wet- Absolute Rechts-

boek Artlkel Korte omschrijving competentie midde- "

len

F-w- 88 ontslag gefailleerde uit be- Rb. géén zie art. 85

waring H.ber. F.w.

137 verbetering proces-verbaal Rb. géén zie art. 85

verificatie-vergadering H.ber. F.w.

149 verbetering proces-verbaal Rb. géén zie art. 85

stemming accoord H.ber. F.w.

153 homologatie accoord Rb. H.ber.

Cassatie

165 ontbindinggehomologeerd Rb. Verzet

accoord H.ber.

Cassatie

173d verbetering uitslag stem- Rb. géén zie art. 85

ming over voortzetting H.ber. F.w. v/h bedrijf

185 verzet tegen de uitdee- Rb. alléén

lingslijst Cassatie

194 bevel tot vereffening enz. Rb. géén zie art. 85

van nagekomen baten H.ber. F.w.

206 rehabilitatie Rb. géén

214 surséance van betaling Rb. H.ber. zie ook art.

Cassatie 223 F.w.

224 lid 1 beslissing omtrent hande- Pres. Rb. géén zie art. 282

ling bewindvoerders bij F.w.

staking van stemmen

224 lid 2 ontslag bewindvoerder Rb. géén zie art. 282

enz' F.w.

225 maken van bepalingen ter Rb. géén zie art. 282

beveiliging belangen F.w. schuldeischers

226 benoeming deskundigen Rb. géén zie art. 282

om staat v/d boedel te F.w. onderzoeken

227 verlenging termijn waar- Rb. géén zie art. 282

binnen bewindvoerders F.w.

verslag moeten uitbrengen

230 voortijdig ontslag uit gij- Rb. géén zie art. 282

zeling enz. p w

230 doorhaling vervallen be- Pres. Rb. géén zie art. 282

slagen | F w

Sluiten