Geen zoekvraag opgegeven

Tekst
Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

ONTSTAAN VAN HET GEMEENTEBEDRIJF

aan te bieden, die in het overheidsbedrijf ongekend zijn. In het particuliere bedrijf zal ten aanzien van de salarieenng van het hoogere personeel het bedrijfsbelang, in den zin van het winststreven, overheerschen. Het overheidsbedrijf is gebonden aan salarisregelingen en schalen, waarbij ook voor zeer bijzondere krachten uitzonderingen niet of slechts bezwaarlijk kunnen worden gemaakt. Particuliere bedrijven — dat is de conclusie, die hieruit wordt getrokken — hebben dus een betere gelegenheid zich van het beste leidende personeel te voorzien dan overheidsbedrijven.

Staat hier nu niets tegenover? Naar mijn meening wel. In de Bestrijding eerste plaats zijn de selectie-factoren, die de keuze van de beheerders ^e"wajr en het hoogere personeel in particuliere bedrijven beheerschen, niet alle zoodanig, dat zij een waarborg voor de meest economische bedrijfsvoering zouden geven. Vele bedrijfsleiders zijn niet op hun zetel geplaatst of gehandhaafd, omdat zij boven anderen hadden getoond geschiktheid en bekwaamheid voor het bekleeden van hun post te bezitten. Het opvolgen van den vader door den zoon,

traditie, invloed hebben in de maatschappij een tenminste even sterke beteekenis.

Het gemeentebedrijf is in dit opzicht in een gunstiger positie.

Bij de keuze van het hoogere personeel is de gemeente niet gebonden aan de regelen van erfopvolging en zij kan zich geheel vrij houden van invloeden, die de voor het bedrijfsbeheer meest wenschelijke keuze zouden vertroebelen. Partijpolitieke overwegingen mogen helaas hier en daar een woordje meespreken, over het geheel genomen is dunkt mij de stelling gerechtvaardigd, dat de gemeentebesturen bij de keuze van hun hooger bedrijfspersoneel in hoofdzaak letten op de meerdere of mindere bekwaamheid en geschiktheid van de candidaten.

In de tjveede plaats: een direct geldelijk belang bij de uitkomsten van de exploitatie zal het hoogere personeel van een gemeentelijk bedrijf slechts zelden hebben. Maar het kan hen, willen zij hun materieele positie verbeteren of zelfs op het bestaande peil houden,

niet koud laten, hoe deze exploitatie verloopt. Een directeur, wiens bedrijf onder zijn beheer steeds grootere winsten geeft, zal gemakkelijker het gemeentebestuur bereid vinden tot salarisverhooging

Sluiten