Geen zoekvraag opgegeven

Tekst
Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

4

HOOFDSTUK III

HET GEMEENTEBEDRIJF VOLGENS DE GEMEENTEWET

§ I. Hoofdkenmerken

Onder het gemeentebedrijf volgens de Gemeentewet versta ik hier het aan een enkele gemeente toebehoorende bedrijf, dat overeenkomstig de daarvoor geschreven bepalingen dier wet wordt beheerd. Het is dus te onderscheiden van:

1 °. bedrijven, die aan meer dan één gemeente toebehooren, de gemeenschappelijke bedrijven;

2°. bedrijven van een enkele gemeente, waaraan een van de bepalingen der Gemeentewet afwijkende rechtsvorm is gegeven, n.1. de bedrijven in den vorm van een N. V. of een Stichting;

3°. bedrijven, waarvan de eigendom bij een of meer gemeenten tezamen met andere personen, hetzij publiekrechtelijke, hetzij privaatrechtelijke berust, de zgn. gemengde bedrijven.

Die groepen worden in andere hoofdstukken afzonderlijk besproken.

De bedrijven in formeelen zin, de diensten, aan welke de bedrijfsvorm der Gemeentewet is gegeven, vallen uiteraard wel onder dit hoofdstuk.

Met een enkel woord is de positie van het gemeentebedrijf in Admimstrahet geheel der gemeentelijke huishouding te kenmerken als een van standigheid. administratieve zelfstandigheid, welken term ik hiervoor reeds een enkele maal heb gebruikt.

Een bedrijf vordert als technisch of economisch gesloten eenheid een min of meer vérgaande afscheiding van de overige deelen der gemeentehuishouding. In de wet heeft die afscheiding slechts uitdrukking gevonden voor zooveel het financieel administratieve bedrijfsbeheer betreft. Bij dat deel van het beheer was daartoe een dwingende noodzakelijkheid aanwezig. Het financieel beheer der

Sluiten