Geen zoekvraag opgegeven

Tekst
Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

HET GEMEENTEBEDRIJF VOLGENS DE GEMEENTEWET

Gedeputeerde Staten bevordert een zekere uniformiteit) volgen. De aanwijzing van het bedrijf als tak van dienst, bedoeld in artikel 252 der Gemeentewet, wordt veelal in één besluit met de eigenlijke beheersverordening genomen (zie sub I).

Voorzoover de regelen een afwijking van het kasbeheer van den Ontvanger inhouden, plegen zij nog ingevolge artikel 122 (oud 114bis) te worden vastgesteld (zie aanhef II).

Overigens zijn in de verordening te onderscheiden de regeling van de financieel-administratieve zelfstandigheid (artikelen 1 en 2) en van de financieele verhouding tot de overige gemeentehuishouding (artikelen 3 en 4, zie ook artikelen 8—10), de hoofdregel voor het financieele beheer (artikel 5), bepalingen nopens het kasbeheer (artikelen 6—11 ) en nopens de boekhouding en de controle (artikelen 12 en 13), de door artikel 253, derde lid gevorderde bepaling (artikel 14), bepalingen inzake afschrijvingen (artikelen 15—17) en reserveeringen (artikelen 18 19).

Dit model is voor eenvoudige gevallen berekend. In hoofdtrekken komt de inhoud van andere beheersverordeningen (ook van die, welke in andere provinciën gebruikelijk zijn) hiermede overeen.

De Raad der gemeente BESLUIT:

I. Aan te wijzen als tak van dienst, bedoeld in artikel 252 der Gemeentewet, het

BEDRIJF:

II. Voor dien tak van dienst ingevolge de artikelen 122 en 252 der Gemeentewet de volgende regelen vast te stellen.

VERORDENING op het beheer van der gemeente

Artikel 1

1. Het bedrijf wordt beschouwd als een administratief zelfstandig lichaam.

Sluiten