Geen zoekvraag opgegeven

Tekst
Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

DE ORGANISATIE VAN HET BEHEER

enkele spoedeischende en eenvoudige gevallen zou kunnen worden overgelaten.

Deze gematigde bepaling heeft door de intrekking van het ontwerp zelfs geen kans van behandeling gehad.

Staatscom- Ook de Staatscommissie-Oppenheim (die bovendien vaste comCinT °PPen~ m*ssiën van bestuur voorstelde) wilde uitbreiding van de bevoegdheden der bijstandscommissies mogelijk maken. In de verordening tot regeling van haar werkkring zou machtiging kunnen worden verleend tot het uitoefenen in overleg met en onder verantwoordelijkheid van B. en W. van bepaalde bevoegdheden.

Wetswijziging Het wetsontwerp-Ruys nam dit voorstel over. Het ontwerp-Kan 1931' kwam hierop terug en een amendement-van den Bergh, dat de

redactie van het ontwerp-Ruys wilde herstellen, werd na vrij algemeene bestrijding ingetrokken. De Regeering erkende niet, zooals later bij de behandeling in de Eerste Kamer bleek, dat de Colleges van B. en W. met arbeid overladen waren. Het toekennen van beheersbevoegdheden aan de bijstandscommissies onder verantwoordelijkheid van B. en W. werd als een hinken op twee gedachten beschouwd. De vereende tegenstand was te sterk l).

Bestuurs- Een meer radicale hervorming dan het toekennen van eenige be-

commissiën. heersbevoegdheden aan bijstandscommissies zou zijn de instelling

van bestuurscommissies, welke B. en W. voor het beheer van

bepaalde takken van dienst zouden vervangen.

Voorstel De Staatscommissie-Oppenheim heeft dit eveneens voorgesteld.

Staatscom- Zij wilde de mogelijkheid geopend zien, dat het beheer van bemissie-Uppen- ' . . . , ,. ,

heim. paalde takken van de huishouding der gemeente aan vaste commis-

siën van bestuur kon worden opgedragen. Deze zouden op het terrein van haar taak de bevoegdheden van B. en W. bezitten en rechtstreeks aan den Raad verantwoordelijk zijn. Zij zouden door den Raad, doch uitsluitend op voordracht van B. en W. kunnen worden ingesteld (in gemeenten beneden 40.000 zielen behoudens goedkeuring van Gedeputeerde Staten) 2).

Motief tot dit voorstel was in de eerste plaats de wensch de taak

!) Zie Kooiman, Pari. Gesch. 1931, blz. 123 en vlg. en voor de juridische bezwaren Buriks blz. 483.

2) Rapport Commissie blz. 12 en vlg.

Sluiten