Geen zoekvraag opgegeven

Tekst
Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

DE ORGANISATIE VAN HET BEHEER

aanzien van de dezen betreffende algemeen verbindende voorschriften haar gevoelen te doen kennen" x).

Het overleg met de vertegenwoordigers van het personeel is een middel, waardoor de werknemers in staat worden gesteld bij de vaststelling van de arbeidsvoorwaarden invloed uit te oefenen,

welke hun bij een volkomen eenzijdige bepaling hiervan door de Overheid zou ontbreken. Het treedt derhalve eenigermate in de plaats van de mede-beslissingsbevoegdheid omtrent den inhoud van hun arbeidscontract, welke werknemers bij particuliere bedrijven (althans juridisch!) kunnen bezitten.

Mede daarom is het begrijpelijk, dat dit overleg dat tot voor kort in Amsterdam tot medebeslissing kon uitgroeien — gemeenlijk niet tot het instituut der eigenlijke „medezeggenschap", die de bedrijfsvoering betreft, wordt gerekend2).

Deze eigenlijke „medezeggenschap" wordt onderscheiden in die, ten aanzien van de omstandigheden waaronder en de wijze waarop het personeel zijn werkzaamheden verricht, de medezeggenschap „aan den voet", en die bij het beheer en de leiding, de medezeggenschap „aan den top" van het bedrijf.

De medezeggenschap aan den voet is verdedigd als te zijn m het Medezeggenbelang van de bedrijven en diensten en van het daarbij werkzame voet personeel. Zoo achtte de Amsterdamsche commissie tot het onderzoek naar de wenschelijkheid en mogelijkheid van medezeggenschap 3) haar „in het belang van de bedrijven en diensten: omdat de medezeggenschap kan bevorderen een beter onderling begrijpen en een meer intensieve samenwerking van de leiding dier bedrijven en diensten in al haar schakeeringen eenerzijds en het daarin werk-

x) Zie Van Urk, Ambtenarenrecht, 1938, blz. 258 en vlg., naar den inhoud van welk boek ik ook voor de bestudeering van de rechtspositie van het personeel verwijs. Behoudens wat ik schreef in hoofdstuk II, § 2, laat ik dit onderwerp buiten beschouwing.

2) Blijkbaar is dit de meening van Van Urk, zie blz. 261. Van Meurs, Medezeggenschap en haar toepassing bij de overheidsdiensten en -bedrijven, 1932, blz. 6, noemt het georganiseerd overleg wel medezeggenschap, al onderscheidt hij deze scherp van de medezeggenschap inzake het bedrijfsbeheer.

Zie omtrent het vroegere medebeslissingsrecht in Amsterdam Van Urk, blz. 272 275. 8) Zie haar rapport Gemeenteblad, afdeeling I, 1931, Bijlage B, blz. 12, aan welk rapport ik verder ook passages ontleen.

Sluiten