Geen zoekvraag opgegeven

Tekst
Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

PRIVAATRECHTELIJKE ORGANISATIEVORMEN

Beroep op beslissingen van Gedeputeerde Staten der provincie

Zuid-Holland Artikel 20

1. Indien de in het vorige artikel genoemde wettelijke voorschriften beroep op de Kroon van beslissingen van Gedeputeerde Staten toelaten, kan beroep bij den Minister van Sociale Zaken worden ingesteld van beslissingen van Gedeputeerde Staten der provincie Zuid-Holland ten aanzien van de besluiten van de algemeene vergadering van aandeelhouders, bedoeld in het eerste lid van art. 19 dezer statuten, indien deze beslissingen afwijken van het advies van den raad van Voorburg.

2. Het beroep moet worden ingesteld binnen 30 dagen, te rekenen van de dagteekening van de verzending der beslissing van Gedeputeerde Staten.

3. Het instellen van beroep geschiedt door den raad van beheer,

en, zoo het een besluit betreft, waarvoor door de algemeene vergadering, ingevolge het eerste lid van het vorige artikel, opdracht is verstrekt, door de algemeene vergadering van aandeelhouders.

Ik mag niet onvermeld laten, dat deze privaatrechtelijke toe- Is dit zichtregelen niet algemeen toelaatbaar worden geacht. In een artikel seoorloofd? omtrent het toezicht van Gedeputeerde Staten op intercommunale bedrijven 1) heeft Dr. Günther den juridischen grondslag hiervan onderzocht. Naar zijn meening kan de eenzijdige opdracht van toezicht in een privaatrechtelijke regeling onmogelijk Gedeputeerde Staten binden. Maar ook kunnen z.i. Gedeputeerde Staten de opdracht niet door een uitdrukkelijke of stilzwijgende aanvaarding bekrachtigen. Hun bevoegdheden immers zijn geen andere dan die welke de wet verleent of erkent, en zij kunnen deze niet zelf buiten de wet om uitbreiden.

Streng-legistisch geredeneerd lijkt mij dit betoog onaantastbaar.

Doch ik meen, dat ook een andere gedachtengang geoorloofd is.

Zeker, het toezicht op het gemeentelijk financieel beheer is niet in algemeene bewoordingen opgedragen; het is geregeld in afzonderlijke bepalingen, die bepaalde handelingen betreffen. Maar zooals

x) Gemeentebestuur, Januari 1935.

Sluiten