Geen zoekvraag opgegeven

Tekst
Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

[PRIVAATRECHTELIJKE ORGANISATIEVORMEN

aard van het belang bijzonder aangewezen moest worden geacht1).

Bij het meer vertrouwd geraken met de mogelijkheden van publiekrechtelijke regeling zal de practijk wel strengere eischen gaan stellen.

Ook voor bedrijven van een enkele gemeente zal niet zoo gemakkelijk meer in een privaten vorm worden toegestemd. Wellicht zal deze nog worden geaccepteerd voor de beheersstichtingen, waarin reeds een zekere traditie is ontstaan en waarbij als bijzonder motief de verkrijging van medewerking van niet tot het gemeentebestuur behoorenden kan gelden, en in andere gevallen, waarin zeer speciale redenen voor den privaatrechtelijken vorm pleiten.

§ 3. De Naamlooze Vennootschap en de stichting als organisatievormen

De twee voorgaande paragrafen betroffen het gebruik van den privaatrechtelijken organisatievorm in het algemeen. Elk der beide toepassingen, de naamlooze vennootschap en de stichting, levert nog vragen op, welke dienen te worden behandeld.

Historisch is de vorm der naamlooze vennootschap zeker als de ^ naaml00z; belangrijkste te beschouwen. Pas in later jaren heeft de stichtings- vennootschap vorm voor het gemeentelijk bedrijfsbeheer toepassing gevonden.

De naamlooze vennootschap is vooral gebruikt voor intercommunale samenwerking. Verschillende trambedrijven, vele waterleidingen zijn in dien rechtsvorm gesticht. Bekendheid heeft het in het bijzonder verworven de in 1910 opgerichte naamlooze vennootschap „Waterleidingmaatschappij Zuid-Beveland", wier statuten als voorbeeld voor vele andere intercommunale vennootschappen hebben gediend.

Ook bestaan wel eenige naamlooze vennootschappen voor bedrijven van een enkele gemeente.

Behalve de reeds besproken bezwaren, die de beide privaatrechte- Bezwaar van lijke vormen, zoowel de naamlooze vennootschap als de stichting ^geT^der

raken, worden juist tegen de naamlooze vennootschap nog enkele N. V. bijzondere bedenkingen aangevoerd. Zoo is opgemerkt, dat het

') Als voorbeelden vermeld ik de N. V. Vliegveld Holland (1931) en de stichting Drinkwaterleiding Zuid-Utrecht (1934).

Sluiten